Mitt i Upplands Väsby

Lä­sa­re: ”Det gör stor skill­nad att pra­ta om det”

- Society · Bullying

För­ra vec­kan be­rät­ta­de vi om hur fri­tids­le­da­re i Bot­kyr­ka ut­bil­dar 12-åring­ar­na att kun­na stå emot mobb­ning och våld. Någ­ra re­ak­tio­ner från lä­sar­na:

”Jät­te­bra pro­jekt! Jag ha­de öns­kat att vi pra­ta­de mer om det när jag var yng­re, tror att det gör stor skill­nad ba­ra att man fak­tiskt pra­tar om äm­net.”

”Läng­tar till fram­ti­den då de här unga per­so­ner­na är de som styr vår värld!”

”Det är så här li­vet ska tack­las: med kär­lek, om­tan­ke och god­het!”

Näs­ta vec­ka tit­tar vi på hur Rin­ke­by­sko­lan gjor­de för att bry­ta tyst­nads­kul­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden