Mitt i Upplands Väsby

För­sko­lans noll­to­le­rans mot snu­va bra!

- Stu­de­ran­de tre­barns­mam­ma

Apro­på för­stärk­ta co­vid-19 re­strik­tio­ner i för­sko­lor.

Tyc­ker det är fan­tas­tiskt bra att det är noll­to­le­rans på för­sko­lor när det gäl­ler förkylning­ssymptom.

Även om små barn kla­rar sig lind­rigt så finns det äld­re per­so­nal el­ler an­ställ­da med säm­re im­mun­för­svar på grund av oli­ka an­led­ning­ar.

Vad gör vi ut­an kom­pe­ten­ta pe­da­go­ger? Och vad gör vi ut­an vå­ra för­äld­rar som se­dan blir smit­ta­de där­hem­ma? För även om sym­to­men är yt­terst få hos de små, så kan de slå till med full kraft hos en vux­en.

Allt­så mås­te vi vi­sa för­stå­el­se och hän­syn till varann och ac­cep­te­ra den lång­sik­ti­ga om­struk­tu­re­ring­en i vårt sam­häl­le.

Smit­tan spri­der sig fort och al­la är vik­ti­ga!

 ??  ?? FÖRKYLT BARN. Ba­ra bra med re­strik­tio­ner, tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten.
FÖRKYLT BARN. Ba­ra bra med re­strik­tio­ner, tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden