Mitt i Upplands Väsby

”Att växa upp på Sju­kyr­ko­ber­get var bå­de tryggt och fint.”

He­le­na Sten­ros fyl­ler snart 46 år och bor med tre barn, hund och katt i Väs­by. Hon ar­be­tar som lä­ra­re i kom­mu­nen och är en av Mitt i:s krö­ni­kö­rer. Här be­rät­tar hon om sin kär­lek till hem­or­ten.

-

Barn­dom­så­ren är en spe­ci­ell tid i li­vet. Ti­den och värl­den känns oänd­lig och en kon­stant ny­fi­ken­het sprit­ter runt i krop­pen. Att växa upp på Sju­kyr­ko­ber­get i Upp­lands Väs­by där jag lev­de mi­na förs­ta år, var bå­de tryggt och fint.

På ga­tan där jag bod­de fanns all­tid lek­sug­na barn att va­ra med och i när­he­ten av vår bostad fanns San­da­spå­ret och sko­gen, la­gom stor för små ben att ut­fors­ka.

Pul­ka­bac­ken bor­ta vid Ljung­vä­gen, som vi i lykt­stol­pens sken åk­te ner­för på käl­kar i tåg, var en väl­be­sökt bac­ke un­der vin­ter­halv­å­ret.

Li­kaså isen på Norr­vi­ken där vi for fram på nysli­pa­de skrid­skor och njöt av varm cho­klad i de knö­li­ga snö­dri­vor­na.

När jag blev äld­re och vå­ga­de mig läng­re ut i kom­mu­nen är pro­me­na­der­na ner till Boll­stanäs där vi njöt av maj­bra­sans spra­kan­de, köp­te lot­ter och korv nå­got som jag minns med vär­me.

För att in­te ta­la om tu­rer­na bort till Kai­ro dit vi cyk­la­de he­ta som­mar­da­gar och pra­ta­de hem­li­sar på den upp­vik­ta fil­ten och köp­te pann­ka­kor med sylt i Kai­ro­ki­os­ken.

Min­ne­na från barn­do­men är många och sam­ti­digt som de ska­pa­des, snirk­la­de sig röt­ter­na fram i un­der­jor­den och grod­de sig fast. Att det var i Väs­by jag skul­le bo även som vux­en, tog en tripp till Ru­mä­ni­en och ett par år i Sa­la att för­stå. Hur jag än för­sök­te byg­ga upp ett hem ut­an­för kom­mu­nen tog hem­läng­tan all­tid över.

Nu står mi­na barn och ba­lan­se­rar mel­lan barn­do­men och vux­en­li­vet. Trots små ut­flyk­ter ut­an­för Upp­lands Väs­by har det bli­vit här som även de­ras röt­ter har grott sig fast.

Nu står mi­na barn och ba­lan­se­rar mel­lan barn­do­men och vux­en­li­vet. Trots små ut­flyk­ter ut­an­för Upp­lands Väs­by har det bli­vit här som även de­ras röt­ter har grott sig fast.

Det var här de med rö­da kin­der och mös­sor­na på sne for ner för pul­ka­bac­ken bor­ta vid Ljung­vä­gen.

Det var här i Boll­stanäs, på Norr­vi­ken de for fram på skrid­skor med den var­ma cho­kla­den och de kal­la apel­sin­bi­tar­na ned­pac­ka­de i ryggsäc­ken.

Det var här de lär­de sig cyk­la, och det var här i San­dasko­gen de­ras föt­ter tram­pa­de runt och upp­täck­te sko­gens al­la myste­ri­um.

Jag hop­pas att det även blir här jag så små­ning­om kom­mer att få äran att se mi­na fram­ti­da barn­barn slå rot.

 ?? FO­TO: CHAR­LOT­TE ÄRLING ?? KAIROBADET. Hit cyk­la­de krö­ni­kö­ren of­ta som li­ten för att ba­da, hand­la i ki­os­ken och ut­by­ta hem­li­sar.
FO­TO: CHAR­LOT­TE ÄRLING KAIROBADET. Hit cyk­la­de krö­ni­kö­ren of­ta som li­ten för att ba­da, hand­la i ki­os­ken och ut­by­ta hem­li­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden