Mitt i Upplands Väsby

Stor be­svi­kel­se när blå­vi­ta fa­nan in­te his­sa­des.

Många sve­rige­fin­nar upp­rör­da när den blå­vi­ta fa­nan in­te his­sa­des

- Char­lot­te Ar­weds­son Upplands Vasby · Du Qinglin · Max Linder

Jag tyc­ker in­te att man kan skyl­la det här på pan­de­min.

Fins­ka flag­gan bru­kar va­ja ut­an­för Mes­sing­en på Fin­lands själv­stän­dig­hets­dag den 6 de­cem­ber. Men in­te i sön­dags – vil­ket fått många sve­rige­fin­nar att ra­sa.

Många har re­a­ge­rat på att flagg­stäng­er­na ga­pa­de tom­ma ut­an­för Mes­sing­en i sön­dags. Kom­mu­nen bru­kar näm­li­gen var­je år his­sa fins­ka flag­gan för att upp­märk­sam­ma själv­stän­dig­hets­da­gen den 6 de­cem­ber.

Det bor många sve­ri­e­ge­fin­nar i Upp­lands Väs­by kom­mun. Nu är många av dem be­svik­na – in­te minst Ei­la Brom­me (L), ord­fö­ran­de för sam­råds­grup­pen för finskt för­valt­nings­om­rå­de.

– Jag gick sär­skilt till re­cep­tio­nen i Mes­sing­en i slu­tet av no­vem­ber för att sä­ker­stäl­la att det skul­le bli flagg­ning i år, nå­got som kom­mu­nen ord­nat de se­nas­te tio åren. Det skrevs upp och skul­le bli av, be­rät­tar hon.

Luf­ten gick ur

När Ei­la se­dan upp­täck­te att det trots på­min­nel­sen in­te bli­vit nå­gon flagg­hiss­ning gick luf­ten ur hen­ne. Många and­ra Väs­by­bor har ock­så ra­sat i den lo­ka­la fa­ce­book­grup­pen,

– Du anar in­te vad be­svi­ken jag blev. Att flag­gan kom­mer upp be­ty­der så myc­ket för oss sve­rige­fin­nar. Och det är ex­tra pin­samt att den in­te his­sa­des ef­tersom Väs­by är ett finskt för­valt­nings­om­rå­de.

Ing­en i tjänst

Mes­sing­ens en­hets­chef, Ca­mil­la Lin­der, för­kla­rar var­för flag­gan in­te his­sa­des.

– Mes­sing­en är stängd på sön­da­gar se­dan i mars på grund av pan­de­min och följakt­li­gen job­bar ing­en per­so­nal då. Ef­tersom själv­stän­dig­hets­da­gen in­träf­fa­de på en sön­dag fanns ing­en i tjänst som kun­de his­sa flag­gan.

Hon för­står dock att många är be­svik­na.

– Ja, det gör jag ab­so­lut. Och det är olyck­ligt att det ver­kar ha bli­vit ett miss­för­stånd, vil­ket vi ber om ur­säkt för.

Hon på­pe­kar att det är bra att frå­gan lyfts så att det kan bli ökad tyd­lig­het kring flagg­ning ge­ne­rellt.

”Gått att ord­na än­då”

Ei­la Brom­me är in­te helt nöjd med för­kla­ring­en.

– Jag tyc­ker in­te att man kan skyl­la det här på pan­de­min. Det ha­de gått att ord­na än­då.

Men kan man in­te ba­ra fi­ra än­då, ut­an flag­ga?

– Det är klart att man kan, men flag­gan har ett stort vär­de för oss sve­rige­fin­nar som bor i Väs­by. Det känns som en upp­skatt­ning när den his­sas.

Hon be­rät­tar om tra­di­tio­nen att tän­da två ljus i fönst­ret, ett blått och ett vitt på själv­stän­dig­hets­da­gen.

– Det gjor­de jag och många med mig. Nu hop­pas vi att det här in­te hän­der igen och att flag­gan va­jar ut­an­för Mes­sing­en den 24 feb­ru­a­ri, på sve­rige­fin­nar­nas dag.

 ?? FO­TO: MOSTP­HO­TOS/PRI­VAT ?? KALT. Inga fins­ka flag­gor ut­an­för Mes­sing­en i sön­dags, trots att det var Fin­lands själv­stän­dig­hets­dag. Nu är många av Väs­bys sve­rige­fin­nar be­svik­na.
FO­TO: MOSTP­HO­TOS/PRI­VAT KALT. Inga fins­ka flag­gor ut­an­för Mes­sing­en i sön­dags, trots att det var Fin­lands själv­stän­dig­hets­dag. Nu är många av Väs­bys sve­rige­fin­nar be­svik­na.
 ??  ??
 ??  ??
 ?? FO­TO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN ?? EI­LA BROM­ME ( L), ord­fö­ran­de i sam­råds­grup­pen för finskt för­valt­nings­om­rå­de.
FO­TO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN EI­LA BROM­ME ( L), ord­fö­ran­de i sam­råds­grup­pen för finskt för­valt­nings­om­rå­de.
 ?? FO­TO: PRI­VAT ?? CA­MIL­LA LIN­DER, en­hets­chef
Mes­sing­en.
FO­TO: PRI­VAT CA­MIL­LA LIN­DER, en­hets­chef Mes­sing­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden