Mitt i Upplands Väsby

Nytt sätt att rap­por­te­ra far­ligt av­fall

-

VÄS­BY. Har du en verk­sam­het ut­ö­kas nu din skyl­dig­het att rap­por­te­ra in far­ligt av­fall. Från och med 1 au­gusti 2020 för­änd­ra­des och ut­ö­ka­des an­teck­nings­skyl­dig­he­ten av far­ligt av­fall. An­teck­ning­ar­na ska från och med den 1 no­vem­ber 2020 rap­por­te­ras in till ett nytt av­falls­re­gis­ter hos Na­tur­vårds­ver­ket.

Ex­em­pel på far­ligt av­fall kan va­ra elekt­ro­nik, lys­rör, färg- och ke­mi­ka­li­e­res­ter. An­teck­nings­skyl­dig­he­ten gäl­ler oav­sett hur stor verk­sam­he­ten är. Det är vik­tigt att du tar re­da på vil­ka krav som gäl­ler för just din verk­sam­het, skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden