Mitt i Upplands Väsby

Äldre­bo­en­den först att vac­ci­ne­ras

Är du in­te risk­grupp drö­jer ti­der­na

- Ingrid Jo­hans­son ingrid.jo­hans­son@mitti.se Health · Medical Activism · Anti-Vaccers · Alternative Medicine · AstraZeneca · Stockholm · Pfizer · United Kingdom · Germany · United States of America · European Union · Sweden · Emmett Till · Zeneca · Swedish Medical Products Agency

Ast­ra Ze­neca, Pfi­zerBion­tech och Mo­der­na vän­tar nu på att Lä­ke­me­dels­ver­ket ska god­kän­na de­ras vac­ci­ner.

Men vil­ka vac­ci­ner som kom­mer Re­gi­on Stock­holm till del är in­te klart, in­te hel­ler hur många do­ser och när de kom­mer.

Tre lä­ke­me­dels­bo­lag har nu läm­nat in an­sö­kan om god­kän­nan­de av si­na vac­ci­ner mot co­vid-19 hos svens­ka Lä­ke­me­dels­ver­ket: Ast­ra Ze­neca, Pfi­zer-Bion­tech och Mo­der­na.

Pfi­zers vac­cin har nu god­känts för an­vänd­ning i Stor­bri­tan­ni­en, och har nu bör­jat an­vän­das. Även Tyskland och USA står i start­gro­par­na.

– Vi vet än­nu in­te vil­ka vac­ci­ner vi får, när de kom­mer och vil­ka vo­ly­mer det blir, sä­ger Mag­nus Thy­berg, vac­cin­sam­ord­na­re i Re­gi­on Stock­holm.

Klart är dock att Folk­hälso­myn­dig­he­ten kom­mer att för­de­la ut do­ser så att al­la i de pri­o­ri­te­ra­de risk­grup­per­na blir vac­ci­ne­rad först: de som bor på äldre­bo­en­den, äld­re med hem­tjänst och där­ef­ter per­so­nal på äldre­bo­en­den och in­om hem­tjänst.

Vac­ci­ne­ring­en be­räk­nas star­ta ti­di­gast i ja­nu­a­ri, och först and­ra el­ler tred­je kvar­ta­let räk­nar man med att de som in­te till­hör nå­gon risk­grupp kan vac­ci­ne­ras.

Av­tal via EU

Ast­ra Ze­neca och EU har slu­tit av­tal om 300 mil­jo­ner do­ser, där Sve­ri­ge ska till­de­las två pro­cent. Sve­ri­ge har ock­så ge­nom EU teck­nat ett av­tal om till­gång till Pfi­zers vac­cin som ska räc­ka till 2,3 mil­jo­ner svens­kar.

Re­gi­on Stock­holm för­be­re­der nu hur vac­cin­do­ser­na ska la­ger­hål­las, dis­tri­bue­ras, och för­va­ras hos vac­ci­na­tö­rer­na.

Det är in­te helt lätt. Mo­der­nas vac­cin ska kla­ra att för­va­ras i kyl­skåp i 30 da­gar, Pfi­zers i ba­ra fem da­gar och krä­ver se­dan mi­nus 70 gra­der för att hål­la läng­re tid. Bå­da bo­la­gens vac­cin ska ges i två do­ser med någ­ra vec­kors mel­lan­rum.

– Vi räk­nar med, och pla­ne­rar för, att al­la vac­cin ska ges i två do­ser, sä­ger Mag­nus Thy­berg.

Vac­ci­net kom­mer att kun­na ges på 400 stäl­len i re­gi­o­nen, på vård­cen­tra­ler, vac­ci­na­tions­mot­tag­ning­ar, ge­ri­a­tris­ka sjuk­hus, äldre­bo­en­den och barn- och ung­domsmot­tag­ning­ar.

Räc­ker in­te det till pla­ne­ras för and­ra vac­cin­stäl­len, men där kan Mag­nus Thy­berg in­te ge nå­gon in­for­ma­tion i nu­lä­get.

– Till en bör­jan kom­mer vi att an­vän­da sam­ma struk­tur som vid den år­li­ga in­flu­ensa­vac­ci­ne­ring­en.

Vi vet än­nu in­te vil­ka vac­ci­ner vi får.

 ?? FO­TO: MOSTP­HO­TOS OCH RE­GI­ON STOCK­HOLM ?? UT­AN TRÄNG­SEL. Om ex­i­ste­ran­de in­fra­struk­tur för vac­ci­ne­ring in­te räc­ker till un­der­sö­ker re­gi­o­nen al­ter­na­tiv. ”Det vik­ti­ga är att vac­ci­na­tio­ner­na kan ske på ett tryggt sätt ut­an träng­sel och onö­di­ga re­sor”, sä­ger vac­cin­sam­ord­na­re Mag­nus Thy­berg.
FO­TO: MOSTP­HO­TOS OCH RE­GI­ON STOCK­HOLM UT­AN TRÄNG­SEL. Om ex­i­ste­ran­de in­fra­struk­tur för vac­ci­ne­ring in­te räc­ker till un­der­sö­ker re­gi­o­nen al­ter­na­tiv. ”Det vik­ti­ga är att vac­ci­na­tio­ner­na kan ske på ett tryggt sätt ut­an träng­sel och onö­di­ga re­sor”, sä­ger vac­cin­sam­ord­na­re Mag­nus Thy­berg.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden