Mitt i Upplands Väsby

Vindsvå­ning i två plan såld för nä­ra 67 mil­jo­ner kro­nor

- Mi­chael Toll mi­chael.toll@mitti.se Business · Commercial Real Estate · Real Estate

En vindsvå­ning som hål­ler på att byg­gas har sålts på rit­ning. Af­fä­ren lan­da­de på 66 850 000 kro­nor.

Vindsvå­ning­en som nu är un­der pro­duk­tion är be­lä­gen på en adress mel­lan Kar­la­plan och Ös­ter­malm­storg. Vå­ning­en är på to­talt 320 kvadrat­me­ter och pri­set för att flyt­ta in: 66 850 000 kro­nor, el­ler när­ma­re 210 000 kro­nor per kvadrat­me­ter.

– Det är det högs­ta pris som vi för­med­lat nå­got för un­der året och så vitt vi vet det högs­ta slut­pri­set i Stock­holms in­nerstad hit­tills i år för en bo­stads­rätt, sä­ger So­fie Fust, som dri­ver Siv Kraft mäk­lar­by­rå till­sam­mans med Siv Kraft och Claes Sjö­dahl.

Hon po­äng­te­rar att det kan ha skett af­fä­rer som slu­tat på hög­re pris, som in­te gått ut publikt.

Fri ut­sikt

Bosta­den är i två plan, strax över 320 kvadrat­me­ter med sto­ra al­ta­ner i väs­ter­läge som har ”fri ut­sikt över Stock­holms takå­sar”.

– Den ge­nom­gå­en­de stan­dar­den är väl­digt hög och vå­ning­en skräd­dar­sys ef­ter kun­dens öns­ke­mål, sä­ger So­fie Fust.

Hur var in­tres­set?

– Högt. Vi har vi­sat den för fler­ta­let kun­der. Vå­ning­ar i den­na stor­lek finns det få av i Stock­holms in­nerstad och på Ös­ter­malm är ef­ter­frå­gan hög.

Blev slut­pri­set vad ni ha­de för­vän­tat er?

– Ja det får jag än­då sä­ga att det blev. Den har ett bra bygg­lov med go­da för­ut­sätt­ning­ar i grun­den. Lä­get på Ös­ter­malm är ut­märkt och ef­ter­frå­gan på vå­ning­ar där av den här stor­le­ken är hög.

 ??  ??
 ?? FO­TO: SIVKRAFT.SE ?? HÖG ( PRIS) NI­VÅ. En vindsvå­ning på Ös­ter­malm gick loss på 66 mil­jo­ner kro­nor.
FO­TO: SIVKRAFT.SE HÖG ( PRIS) NI­VÅ. En vindsvå­ning på Ös­ter­malm gick loss på 66 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden