Mitt i Upplands Väsby

Rin­ke­by­sko­lan: ”Fle­ra år se­dan nå­gon slogs”

Tyst­nads­kul­tu­ren har bli­vit mind­re, tyc­ker ele­ver­na

- Text och fo­to: Pet­ter Beck­man Society · Lille · Mark Martin

Folk står in­te ba­ra och tit­tar på. Nu går man emel­lan och för­sö­ker stop­pa det istäl­let.

”Det är fle­ra år sen det var nå­got slags­mål här”, sä­ger ele­ver i ni­an på Rin­ke­by­sko­lan. Tyst­nads­kul­tu­ren hål­ler på att bry­tas, me­nar rek­torn. ”Fler vill an­mä­la. Man ser det in­te som att go­la, ut­an som att stå upp för en kom­pis”.

Ele­ver­na re­a­ge­rar med för­vå­ning när de hör siff­ran. 14 pro­cent av ni­or­na i Rin­ke­by-Kis­ta sä­ger att de har sla­git nå­gon så grovt att han el­ler hon be­höv­de sjuk­vård, en­ligt den se­nas­te Stock­holmsen­kä­ten, gjord i vå­ras.

Det är näs­tan tre gång­er så många som ge­nom­snit­tet i sta­den.

– Hur kan det stäm­ma? Det har in­te va­rit nå­got slags­mål på sko­lan på fle­ra år. He­la det här året har det va­rit noll kon­flik­ter, sä­ger Is­ra Lil­le, som går i ni­an och är med i elev­rå­det. Jämn­å­ri­ga Ri­za Ra­he­em hål­ler med. – Det är mind­re bråk och våld. Så klart det kan bli tjafs om små­sa­ker pre­cis som var som helst. Men hän­der det nå­got kan vi näs­tan all­tid lö­sa det själ­va, sä­ger han.

En an­nan färsk en­kät vi­sar att åt­tor­na på Rin­ke­by­sko­lan i vå­ras kän­de sig klart tryg­ga­re än vad som är snit­tet för Stock­holms sko­lor. 80 pro­cent tyck­te ock­så att de kan job­ba i lugn och ro på lek­tio­ner­na, jäm­fört med 45 pro­cent för sta­den som hel­het.

– Stu­di­e­ron har bli­vit myc­ket bätt­re det sista året, sä­ger Is­ra Lil­le.

Sam­ti­digt har det va­rit ett ovan­ligt oro­ligt år i om­rå­det om­kring.

För­ra vin­tern blev en ung man som många kän­de mör­dad. Ung­do­mens hus, gran­ne med sko­lan, fick stänga ef­ter att be­väp­na­de per­so­ner ha­de trängt sig in. Fle­ra ung­do­mar blev om­hän­der­tag­na, bland an­nat en elev på Rin­ke­by­sko­lan.

– Just då kän­des det li­te otryggt. Men per­so­na­len sköt­te det bra och sko­lan har fort­satt att kän­nas som en trygg plats, sä­ger Yas­mi­ne De­me­ter i ni­an.

Rek­torn Mar­tin Malm­berg tyc­ker att ut­veck­ling­en går åt rätt håll.

– Vi har be­tyd­ligt fär­re till­fäl­len med våld om vi jäm­för tre år till­ba­ka. Och om det upp­står våld så är det lind­ri­ga­re. Det är myc­ket mer säl­lan som vi be­hö­ver gö­ra po­li­san­mä­lan, sä­ger han.

En stor del av för­kla­ring­en, en­ligt rek­torn, lig­ger i pro­gram­met Men­to­rer i våldspre­ven­tion, MVP, som har tilläm­pats på sko­lan de se­nas­te tre åren.

Med start i sju­an har man åter­kom­man­de dis­kus­sio­ner och fö­re­läs­ning­ar där ele­ver­na får trä­na sig i att fö­re­byg­ga våld och bråk.

– Myc­ket hand­lar om att va­ra en ak­tiv åskå­da­re, att al­la har ett an­svar, sä­ger Mar­tin Malm­berg.

Han be­rät­tar att an­ta­let an­mäl­ning­ar om kränk­ning­ar har ökat re­jält de se­nas­te åren, vil­ket han ser som ett tec­ken på att ele­ver­na in­te läng­re hål­ler tyst om de be­hand­las il­la el­ler ser nå­got hän­da.

– Jag upp­le­ver en stor skill­nad, det har bli­vit mind­re tyst­nads­kul­tur. Ele­ver­na pra­tar med oss mer, de ser det in­te läng­re som att go­la ut­an som att stå upp för en kom­pis, sä­ger Mar­tin Malm­berg. Ele­ver­na be­kräf­tar:

– Det stäm­mer att det är fler som pra­tar och an­mä­ler. Det är ock­så mer så att man hjäl­per varand­ra och tar eget an­svar, sä­ger Yas­mi­ne De­me­ter.

Tar an­svar hur­då?

– Folk står in­te ba­ra och tit­tar på och skrat­tar. Ti­di­ga­re, om nå­gon bör­ja­de tjaf­sa, kun­de and­ra läg­ga sig i och gö­ra det vär­re. Nu går folk emel­lan och för­sö­ker stop­pa det i stäl­let, sä­ger Yas­mi­ne.

Kil­lar­na vi pra­tar med är in­te li­ka po­si­ti­va till att blan­da in lä­rar­na.

– Det kan gö­ra sa­ken vär­re. Jag skul­le hell­re för­li­ta mig på att lö­sa det själv, sä­ger Ri­za Ra­he­em.

Ele­ver­na tyc­ker sam­ti­digt att den nya po­lis­sta­tio­nen i Rin­ke­by har lett till mer av­spän­da re­la­tio­ner till po­li­sen.

– Det gör skill­nad att man ser po­li­ser här var­je dag. De fles­ta häl­sar och är trev­li­ga, sä­ger Ri­za Ra­he­em.

 ??  ?? BÄTT­RE. ”Det är be­tyd­ligt fär­re till­fäl­len med våld och när det hän­der nå­got är det lind­ri­ga­re. Det är säl­lan vi be­hö­ver po­li­san­mä­la”, sä­ger rek­tor Mar­tin Malm­berg.
BÄTT­RE. ”Det är be­tyd­ligt fär­re till­fäl­len med våld och när det hän­der nå­got är det lind­ri­ga­re. Det är säl­lan vi be­hö­ver po­li­san­mä­la”, sä­ger rek­tor Mar­tin Malm­berg.
 ??  ?? LUGNT. Ele­ver­na i ni­an kän­ner in­te igen bil­den av att våld skul­le va­ra van­ligt.
LUGNT. Ele­ver­na i ni­an kän­ner in­te igen bil­den av att våld skul­le va­ra van­ligt.
 ??  ?? SKILL­NAD. ”Det är mer så att man hjäl­per varand­ra”, sä­ger Yas­mi­ne De­me­ter.
SKILL­NAD. ”Det är mer så att man hjäl­per varand­ra”, sä­ger Yas­mi­ne De­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden