Mitt i Upplands Väsby

Här ökar bo­stads­pri­ser­na mest i Stock­holms län

Hud­dinge, Nac­ka och Ös­terå­ker verk­li­ga prisra­ke­ter de se­nas­te må­na­der­na

- Jo­nas Ber­ge te­ma@mitti.se Business · Real Estate · Nacka · Carl-Henric Svanberg · Gotland

De se­nas­te tre må­na­der­na har pri­ser­na på lä­nets vil­lor sti­git med 7 pro­cent, vil­ket är näst mest i lan­det. Bostads­rät­ter­na ökar än­nu mer – 8 pro­cent. Det vi­sar nya siff­ror från Svensk Mäklarstat­istik som sam­man­ställts av Länsförsäk­ringar Fastighets­förmedling.

På villafron­ten finns två rik­ti­ga prisra­ke­ter: Hud­dinge och Nac­ka. Där har hu­sen bli­vit 15,9 re­spek­ti­ve 16,1 pro­cent dy­ra­re – på ba­ra tre må­na­der. I kro­nor mot­sva­rar det näs­tan en mil­jon för en sex­mil­jo­ners­vil­la.

– På stör­re bo­stä­der och fri­tids­hus är det fort­satt ex­tremt hög ef­ter­frå­gan – hemes­ter och hem­ar­be­te gör att många ser över sitt bo­en­de, sä­ger Mar­cus Svan­berg, vd på Länsförsäk­ringar Fastighets­förmedling.

– För­sälj­ning­ar sker of­ta­re fö­re or­di­na­rie vis­ning och pri­ser­na sti­ger. Med lå­ga rän­tor och be­grän­sat utbud kom­mer tren­den att hål­la i sig, om in­te än­nu skar­pa­re re­strik­tio­ner in­förs el­ler kon­junk­tu­ren tyd­ligt för­säm­ras.

I lä­net har vil­la­pri­ser­na sti­git med 7 pro­cent, vil­ket är näst mest i lan­det.

På stör­re bo­stä­der och fri­tids­hus är det fort­satt ex­tremt hög ef­ter­frå­gan.

Ös­terå­ker ökar kraf­tigt

När det gäl­ler bo­stads­rät­ter stic­ker Ös­terå­ker ut. Här har lä­gen­he­ter­na bli­vit 16,2 pro­cent dy­ra­re un­der au­gusti till ok­to­ber. Upp­gång­en i lä­net i snitt är un­ge­fär hälf­ten så stor.

Mar­cus Svan­berg me­nar att de sti­gan­de pri­ser­na i kom­bi­na­tion med fort­satt osä­ker­het kring eko­no­min gör att de med minst mar­gi­na­ler i plån­bo­ken får än­nu svå­ra­re att kö­pa sin förs­ta bostad. Där­för an­ser han att re­ge­ring­en där­för be­hö­ver få till lång­sik­ti­ga po­li­tis­ka lös­ning­ar så att fler kan by­ta bostad ef­ter bhov.

– Fo­kus för bo­stads­mi­nis­ter Per Bolund (MP) bör va­ra på om­for­mu­le­ra­de amor­te­rings­krav, sänkt flytt­skatt och in­di­vi­dan­pas­sad kon­tan­tin­sats vid bo­stads­köp, sä­ger han.

Got­land står för störst ök­ning

Sett ur ett helårs­per­spek­tiv top­par Val­len­tu­na med en 20 pro­cen­tig pri­sök­ning. Läns­snit­tet är 13 pro­cent. På Got­land steg pri­ser­na mest i lan­det: 21 pro­cent det se­nas­te året.

Da­lar­na top­par sta­tis­tisti­ken för bo­stads­rät­ter. Där kos­tar en lä­gen­het 14 pro­cent mer än i fjol. Siff­ran för Stock­holms län är 7,8.

 ?? FO­TO: MOSTP­HO­TOS OCH LÄNSFÖRSÄK­RINGAR ?? FLYTTSUGNA . Ef­ter­frå­gan på bå­de hus och lä­gen­he­ter är stor.
Mar­cus Svan­berg.
FO­TO: MOSTP­HO­TOS OCH LÄNSFÖRSÄK­RINGAR FLYTTSUGNA . Ef­ter­frå­gan på bå­de hus och lä­gen­he­ter är stor. Mar­cus Svan­berg.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden