Mitt i Upplands Väsby

Da­cia tar hun­dar­nas åkan­de se­ri­öst

- Lifestyle · Travel · Hobbies · Instagram · Pets

DA­CIA. Bil­till­ver­ka­ren Da­cia lyf­ter nu in Sve­ri­ges mest po­pu­lä­ra hundin­flu­encers för att fler ska re­sa sä­kert med si­na hun­dar. Da­cia vill med kam­pan­jen på­min­na hundä­ga­re om vik­ten av att re­sa sä­kert med djur, ge­nom att blan­da fak­ta med tips för vå­ra fyr­ben­ta vän­ner i so­ci­a­la me­di­er. Hund­fö­re­bil­der­na som fö­re­kom­mer på Instagram de­lar si­na tips hur du ska re­sa säk­ra­re med hund, ex­tra vik­tigt då många är ny­bliv­na hundä­ga­re un­der pan­de­min. – Al­la i bi­len ska re­sa sä­kert. Och med många nya hundä­ga­re känns det vik­tigt att bå­de be­rät­ta om la­gar kring sä­ker­het, men ock­så att de­la smar­ta tips på hur man gör bil­re­san be­kväm även för si­na hus­djur, för­kla­rar Lia Ia­no­ra, pro­dukt­chef för Da­cia i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden