Mitt i Upplands Väsby

Ho­tel Skan­sen på Öland

-

Ho­tel Skan­sen ★★★★

När du läm­nar Kal­mar bakom dig och kör över den sex kilo­me­ter långa bron till Öland kan du lå­ta ax­lar­na sjun­ka ner med in­sik­ten om att du ska till­bringa ett par da­gar på en av Sve­ri­ges mest idyl­lis­ka plat­ser mel­lan vä­der­kvar­nar, fy­rar och världs­arv! Öland har en unik na­tur och kul­tur vil­ket har med­ver­kat till att den lil­la ön har bli­vit en äk­ta tu­rist­mag­net. I det char­mi­ga fär­je­lä­get Fär­je­sta­den lig­ger din se­mester­bas med anor från 1796. Ho­tel­lan­lägg­ning­en, som lig­ger in­bäd­dad i en gröns­kan­de park, be­står av en li­ten sam­ling av hi­sto­ris­ka bygg­na­der där fa­mil­jen Norén har dri­vit ho­tell­verk­sam­he­ten se­dan 1984. Med stor re­spekt för kul­tur­ar­vet har man ska­pat en oas med bland an­nat mo­dern SPA-an­lägg­ning där du mot en­tré­av­gift kan vi­ra in dig i bad­rock och kopp­la av mel­lan SPA-loung­en, bub­bel­poo­len och in­om­hus- och ut­om­huspoo­len. ape­ri­tif

av­hämt­ning 3 nät­ter 2.449:

An­komst: Val­fri t.o.m. samt 10/1-28/6 2021.

18/12 2020

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden