Mitt i Upplands Väsby

Väs­by Cent­rum kör hem klap­par­na

Pop up-bu­ti­ker, kas­sar med jul­mat och gra­tis hem­kör­ning. Hand­lar­na i Upp­lands Väs­by har fått tän­ka nytt när vi av­råds från att gå i bu­ti­ker mitt i jul­han­deln.

- Char­lot­te Ar­weds­son 070-787 20 78 char­lot­te.ar­weds­son@mitti.se Retail · Industries · Upplands Vasby · Scarlett Johansson · Tim 'Ripper' Owens

Vi har verk­li­gen fått tän­ka om helt i år, in­te ba­ra in­för ju­len.

Jul­han­deln är i gång och för många hand­la­re är den vik­ti­ga­re än nå­gon­sin. Svenskt Mat­hant­verk i Fres­ta är ett av de Väs­by­fö­re­tag som tänkt om.

– Vi har verk­li­gen fått tän­ka om helt i år, in­te ba­ra in­för ju­len. Al­la mäs­sor, där vi van­ligt­vis är un­der ok­to­ber till de­cem­ber, är in­ställ­da. Det har va­rit job­bigt, sä­ger Vi­veca Jar­kov­sky på Svenskt Mat­hant­verk.

Fö­re­ta­get lig­ger i Fres­ta i Upp­lands Väs­by, men har sin hu­vud­sak­li­ga pro­duk­tion i Här­je­da­len, med häll­brö­det som flagg­pro­dukt.

– Vi säl­jer till gros­sis­ter, sko­lor och re­stau­rang­ked­jor, men det har i prin­cip hal­ve­rats, sä­ger Sö­ren Lind­vall, som har dri­vit fö­re­ta­get se­dan 1991.

Pop up-bu­tik

I år öpp­na­de de där­för en luf­tig pop up-bu­tik i Väs­by Cent­rum med bland an­nat rökt korv, bröd och se­nap. Men själv­klart med be­grän­sat an­tal kun­der i butiken.

– Vi kom­mer även att ha jul­mat­spå­sar som man be­stäl­ler och häm­tar upp i ett tält ut­an­för vårt la­ger i Fres­ta. Man kan även sit­ta kvar i bi­len om man in­te vill gå ut, sä­ger Vi­veca Jar­kov­sky.

Pau­li­i­na Härn­ström från Sju­kyr­ko­ber­get tit­tar in i jul­bu­ti­ken för att hand­la pre­sent till gran­nen på lan­det.

– Det här är ett ini­ti­a­tiv som ska gyn­nas. Klart man hand­lar lo­kalt, sä­ger hon.

Vi­veca Jar­kov­sky pas­sar på att be­röm­ma Väs­by­bor­na.

– De är jät­te­bra på att hand­la lo­kalt.

Har an­pas­sat sig

Även So­fia Car­lén på Bloms­ter­ping­lan på Central­vä­gen tyc­ker att Väs­by­bor­na är bra på att hand­la lo­kalt. Och att de har an­pas­sat sig.

– Många ring­er el­ler mai­lar si­na be­ställ­ning­ar. Vi kan gö­ra i ord­ning kas­sar som man kan häm­ta ut­an­för butiken, sä­ger hon

Det som går bäst nu är ama­ryl­lis, bå­de lök och snitt och de jul­dof­tan­de hy­a­cin­ter­na.

– Vi har be­grän­sat an­tal kun­der i butiken. De fles­ta är duk­ti­ga på att vän­ta ut­an­för om det är för många här in­ne, sä­ger hon.

Många stam­mi­sar

Mo­ni­ka Jo­hans­son, bok­hand­la­re i Väs­by Cent­rum, har många stam­mi­sar och ha­de re­dan ti­digt hem­kör­ning.

– Vi pla­ne­ra­de i vå­ras för att det skul­le kom­ma en and­ra co­ro­navåg och ty­värr fick vi rätt.

En bok bru­kar ju va­ra gi­ven i jul­klapps­säc­ken. Någ­ra lästips till Väs­by­bor­na?

– ”Där kräf­tor­na sjung­er” av De­lia Owens och ”Rotväl­ta” av To­ve Als­ter­dal. Då får de här­lig julläs­ning!

 ??  ??
 ?? FO­TO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON ?? BLOM­MOR. So­fia Car­lén på Bloms­ter­ping­lan tyc­ker att Väs­by­bor­na är bra på att hand­la lo­kalt.
FO­TO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON BLOM­MOR. So­fia Car­lén på Bloms­ter­ping­lan tyc­ker att Väs­by­bor­na är bra på att hand­la lo­kalt.
 ?? FO­TO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON ?? SVENSKT MAT­HANT­VERK. Vi­veca Jar­kov­sky, Sö­ren Lind­vall och Em­ma Pet­ters­son i pop up-butiken i Väs­by Cent­rum.
FO­TO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON SVENSKT MAT­HANT­VERK. Vi­veca Jar­kov­sky, Sö­ren Lind­vall och Em­ma Pet­ters­son i pop up-butiken i Väs­by Cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden