Mitt i Upplands Väsby

Det vålds­före­byg­gan­de pro­gram­met ”MVP”

- KÄL­LA: STOCK­HOLMS UNI­VER­SI­TET 2020. Society · Education · United States of America · Stockholm

Men­to­rer i våldspre­ven­tion ska­pa­des i USA och syf­tar till att gö­ra ele­ver­na mer med­vet­na om oli­ka for­mer av våld och att för­änd­ra at­ti­ty­der och be­te­en­den.

MVP fo­ku­se­rar på en ak­tiv åskå­dar­roll: att få ele­ver att in­gri­pa mot de mil­da­re for­mer­na av våld och för­hind­ra att det ut­veck­las till all­var­li­ga­re for­mer.

Ut­bild­ning­en in­ne­fat­tar dis­kus­sio­ner om ra­sism, ge­nus, norm­kri­tik och he­ders­re­la­te­rat våld.

MVP bör­ja­de an­vän­das på sko­lor i Bot­kyr­ka 2014 och har spritt sig till en lång rad sko­lor i Stock­holm och ri­ket i öv­rigt.

En­ligt ti­di­ga­re ut­vär­de­ring­ar an­ser ma­jo­ri­te­ten av de till­frå­ga­de ele­ver­na att våldsan­vänd­ning­en har mins­kat och bli­vit mind­re grov se­dan pro­gram­met in­tro­du­ce­ra­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden