Mitt i Upplands Väsby

Cham­pagne är mer än väl­komst­drink

Fris­kar upp smaklö­kar­na mel­lan tug­gor­na

- Food · Alcoholic Drinks · Wine · Italy

Cham­pagne är ett vin som pas­sar ut­märkt ihop med mat. Man kan med för­del ser­ve­ra ett glas som den per­fek­ta ape­ri­ti­fen – och låt det se­dan föl­ja med in i mid­dags­ser­ve­ring­en.

När mat och cham­pagne kom­bi­ne­ras ska sma­ker­na lyf­ta varand­ra och ge en hel­hets­upp­le­vel­se. Cham­pagne frä­schar upp smaklö­kar­na ge­nom bubb­lor­na och gör dig re­do för nya sma­ker mel­lan var­je tug­ga.

Tänk på det till ny­årsaf­ton – då är en flas­ka näs­tan ob­li­ga­to­risk – åt­minsto­ne vid tolvsla­get. Ett van­ligt miss­tag många gör är att star­ta kväl­len med ett mous­se­ran­de vin för att se­dan av­slu­ta med en dyr och kall cham­pagne. När vi re­dan har mun­nen full av sma­ker!

Låt ert val till ny­år få va­ra en del av he­la kväl­len. Som väl­komst­drink, till mid­da­gen och din skål vid tolvsla­get.

Odd­bird Spu­man­te, nr 19019, pris 79 kro­nor

Ett al­ko­hol­be­fri­at mous­se­ran­de vin från Ve­ne­to i Ita­li­en gjort på pro­sec­codru­van gle­ra. Vi­net är ele­gant med tyd­lig sy­ra och in­slag av flä­der, grå­pä­ron, ho­nungs­me­lon och här­ligt sol­mo­gen ci­trus. Varannan al­ko­hol­fri!

Clo­til­de Da­ven­ne Brut Ex­tra Cré­mant de Bour­gog­ne, nr 7725, pris 150 kr (99 kr, 375 ml)

Bud­get­bub­bel! Clo­til­de kan sin Cha­blis men pro­du­ce­rar även det­ta här­li­ga mous­se­ran­de vin med en frisk käns­la och fin krä­mig­het med här­lig längd. Ele­gant och upp­fris­kan­de.

Pe­re­la­da Ca­va Stars Brut Or­ga­nic, pris 109 kr, nr 72601

Smak­rik torr ca­va med to­ner av mi­ne­ral, ci­trus, me­lon och ma­ri­ekex. Njut som ape­ri­tif till skal­djur el­ler till chark­tall­ri­ken. Klock­ren spansk käns­la bå­de i doft och smak med ett långt av­slut och fram­förallt in­te för söt.

Ni­co­las Feuil­lat­te Blanc de Blancs Col­lec­tion Vin­tage 2014, nr 7592, pris 349 kr

Cham­pagne! Till skill­nad mot 2012 som var öp­pen och re­do att dric­kas från start är år­gång 2014 mer åter­hål­len. Fruk­tigt och friskt med to­ner av grö­na äpp­len, gra­pe­frukt och ci­trussaf­tig sy­ra. Smas­kig till skal­djur och tål att lag­ras.

Die­bolt-Val­lo­is Pre­stige Brut, nr 7723, pris 399 kr

Vac­ker och in­bju­dan­de, och in­te ba­ra flas­kan ut­an även in­si­dan. Per­fekt till skal­djur och fisk med sin fi­na mi­ne­ra­li­tet och ge­ne­rö­sa frukt. Tyd­ligt äpp­lig med fyl­li­ga ci­trus­fruk­ter och lång här­ligt sval­kan­de mi­ne­ra­li­tet. En fa­vo­rit.

Bol­ling­er Spe­ci­al Cu­vée Brut, nr 7418, pris 499 kr (289 kr, 375ml)

Al­la har väl sett en Bond-film och öns­kat att man fick till­hö­ra det li­vet för en dag med lyx­i­ga bi­lar och god cham­pagne! En här­lig klas­si­ker med sin ge­ne­rö­sa brö­dig­het och li­te ox­i­de­ra­de stil som all­tid vin­ner mitt hjär­ta. Här blan­das mog­na äpp­len med sy­ra och bri­oche.

 ?? FO­TO: MOSTP­HO­TOS ?? VÄLOMMEN TILL BORDS. Bjud på bub­bel vid an­komst – och fort­sätt med det även un­der mid­da­gen! Varannan al­ko­hol­fri är se­dan en sund för­håll­ning.
FO­TO: MOSTP­HO­TOS VÄLOMMEN TILL BORDS. Bjud på bub­bel vid an­komst – och fort­sätt med det även un­der mid­da­gen! Varannan al­ko­hol­fri är se­dan en sund för­håll­ning.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden