Mitt i Upplands Väsby

Bo­el Eker­gård, do­cent på Hög­sko­lan Väst, till Svensk­verk­stad. se om att er­sät­ta jordartsme­tal­ler i fram­ti­dens el­bi­lar.

- Clean Tech · Ecology

Be­ho­vet av me­tal­ler till el­bilsmo­to­rer ökar la­vinar­tat. Kan vi mins­ka el­bi­lar­nas kli­mat­på­ver­kan ge­nom att an­vän­da fer­rit från svens­ka gru­vor är myc­ket vun­net.

 ??  ?? FORS­KA­RE. Bo­el Eker­gård.
FORS­KA­RE. Bo­el Eker­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden