Mitt i Upplands Väsby

Ord­nar co­ro­na­sä­ker täv­ling un­der jul­lo­vet.

- Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se Sports · Mary Martin · Schutzstaffel

UPP­LANDS VÄS­BY

I år finns ett nytt sätt att ska­ka ner jul­ma­ten. Dra på dig lö­par­s­kor­na och spring den vir­tu­el­la Gröt­mi­len – var och när du vill mel­lan jul och ny­år. Ini­ti­a­ti­vet kom­mer från en Boll­stanäs­bo.

Nu kanske vi in­te ska ta det här med vir­tu­ellt så bok­stav­ligt – själ­va spring­an­det kom­mer man in­te un­dan, även om det in­te sker till­sam­mans med and­ra.

– Co­ro­na gör ju att man in­te kan springa och täv­la på det gam­la van­li­ga sät­tet. De som hål­ler på med idrott vill täv­la och mä­ta sig, så vi vill sti­mu­le­ra det, sä­ger Mar­tin Tör­nqvist, täv­lings­le­da­re och ak­tiv i Väs­by SS Tri­athlon som står som ar­ran­gör för Gröt­mi­len.

He­ja på nå­gon

Täv­ling­en, som hålls för förs­ta gång­en, går ut på att springa en mil var som helst nå­gon gång mel­lan jul och ny­år. Idén fick Mar­tin Tör­nqvist från ku­sin­klub­ben Tu­re­bergs IF, som ny­li­gen ord­na­de ett ad­ventslopp.

Lop­pet re­gi­stre­ras i en app där and­ra kan se var man spring­er och på vil­ken tid.

– Man kan även he­ja på nå­gon i ap­pen, vil­ket gör det li­te ex­tra kul.

Att va­ra med kos­tar hund­ra kro­nor och över­skot­tet går till en god sak – An­na Melin­ders min­nes­fond.

– Hon var med­lem i vår klubb, en rik­tig iron­kvin­na som ty­värr gick bort alldeles för ti­digt. Allt över­skott från hen­nes min­nes­fond går till unga tri­at­le­ters ut­veck­ling, sä­ger Mar­tin Tör­nqvist.

Dröm­mer om 100

Han har höga för­hopp­ning­ar på del­ta­garan­tal, men är även nöjd med det lil­la.

– Jag dröm­mer om 100, hop­pas på 50 och blir glad om det det blir tio del­ta­ga­re. Är du själv an­mäld?

– Själv­klart. Jag ska för­sö­ka få med res­ten av fa­mil­jen ock­så. Vem som helst kan va­ra med!

 ?? FO­TO: PRI­VAT ?? MAR­TIN TÖR­NQVIST, täv­lings­le­da­re för Gröt­mi­len. Vir­tu­el­la gröt­mi­len. 24-31 de­cem­ber. be­tal­ning och tid­tag­ning sköts via ap­pen Ra­ceO­ne (gra­tis att lad­da ned). 100 kro­nor. går till An­na Melin­ders min­nes­fond. av pri­ser till fram­för allt ung­do­mar och yng­re som del­tar i lop­pet. Väs­by SS Tri
FO­TO: PRI­VAT MAR­TIN TÖR­NQVIST, täv­lings­le­da­re för Gröt­mi­len. Vir­tu­el­la gröt­mi­len. 24-31 de­cem­ber. be­tal­ning och tid­tag­ning sköts via ap­pen Ra­ceO­ne (gra­tis att lad­da ned). 100 kro­nor. går till An­na Melin­ders min­nes­fond. av pri­ser till fram­för allt ung­do­mar och yng­re som del­tar i lop­pet. Väs­by SS Tri

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden