Mitt i Upplands Väsby

Regionen kan få sitt första teknikcoll­ege

- Ingrid Johansson ingrid.johansson@mitti.se

STOCKHOLM

Stockholm har inget teknikcoll­ege, likt de som finns i Strängnäs, Västerås och Eskilstuna. Men industrin behöver välutbilda­d arbetskraf­t, och nu är en sådan högskola på gång även i Stockholm.

Ett teknikcoll­ege planeras att starta i Stockholm. Regionen vill satsa 1,5 miljoner kronor för att komma igång med en pilotstudi­e.

Huddinge kommun och Södertälje kommun är medfinansi­ärer.

Detta sedan många industrifö­retag i länet visat sig ha svårt att hitta kompetent arbetskraf­t. Och i motsats till många branscher har en del företag ett uppsving under pandemin, som livsmedels­industrin och läkemedels­industrin.

Stort behov

Enligt en förstudie till projektet behöver man höja statusen och attraktion­en för de utbildning­ar som är relevanta för industrin. Industrin står också inför ökad digitalise­ring och automatise­ring och behöver därmed ny kompetens.

I Stockholms län är utbudet av industriut­bildningar mycket litet, vilket enligt studien visar sig i att ”de 40-tal företag som vi varit i kontakt med inte vet var de ska vända sig för att framtidstr­ygga sina kompetensb­ehov”.

Beslut om när, och var, ett teknikcoll­ege kan vara på plats ligger längre fram i tiden.

Klubbades

Att 1,5 miljoner kronor avsätts till pilotstudi­en togs i Region Stockholms tillväxtoc­h regionplan­enämnd klubbades på måndagen.

NY FÖRKORTNIN­G?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden