Mitt i Upplands Väsby

Re­gi­o­nen kan få sitt förs­ta tek­nikcol­lege

- Ingrid Jo­hans­son ingrid.jo­hans­son@mit­ti.se Business · Huddinge Municipality · Stockholm · Strängnäs · Eskilstuna · Sodertalje

STOCK­HOLM

Stock­holm har ing­et tek­nikcol­lege, likt de som finns i Sträng­näs, Väs­terås och Eskilstu­na. Men in­du­strin be­hö­ver väl­ut­bil­dad ar­bets­kraft, och nu är en så­dan hög­sko­la på gång även i Stock­holm.

Ett tek­nikcol­lege pla­ne­ras att star­ta i Stock­holm. Re­gi­o­nen vill sat­sa 1,5 mil­jo­ner kro­nor för att kom­ma igång med en pi­lot­stu­die.

Hud­dinge kom­mun och Sö­der­täl­je kom­mun är med­fi­nan­siä­rer.

Det­ta se­dan många in­du­stri­fö­re­tag i lä­net vi­sat sig ha svårt att hit­ta kom­pe­tent ar­bets­kraft. Och i mot­sats till många bran­scher har en del fö­re­tag ett upp­sving un­der pan­de­min, som livs­me­dels­in­du­strin och lä­ke­me­dels­in­du­strin.

Stort be­hov

En­ligt en för­stu­die till pro­jek­tet be­hö­ver man hö­ja sta­tu­sen och at­trak­tio­nen för de ut­bild­ning­ar som är re­le­van­ta för in­du­strin. In­du­strin står ock­så in­för ökad di­gi­ta­li­se­ring och au­to­ma­ti­se­ring och be­hö­ver där­med ny kom­pe­tens.

I Stock­holms län är ut­bu­det av in­du­stri­ut­bild­ning­ar myc­ket li­tet, vil­ket en­ligt stu­di­en vi­sar sig i att ”de 40-tal fö­re­tag som vi va­rit i kon­takt med in­te vet var de ska vän­da sig för att fram­tidstryg­ga si­na kom­pe­tens­be­hov”.

Be­slut om när, och var, ett tek­nikcol­lege kan va­ra på plats lig­ger läng­re fram i ti­den.

Klub­ba­des

Att 1,5 mil­jo­ner kro­nor av­sätts till pi­lot­stu­di­en togs i Re­gi­on Stock­holms till­väx­toch re­gi­onpla­ne­nämnd klub­ba­des på mån­da­gen.

NY FÖRKORTNIN­G?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden