Mitt i Upplands Väsby

Där­för räds vi för att kö­pa hus – här är stäm­pelskat­ten högst

1,5 pro­cent för lag­far­ten – se­nas­te 35 åren: ”Bli­vit stor kost­nad för kö­pa­ren”

- Klas Jo­hans­son te­ma@mit­ti.se Stockholm · Salem · Sweden · Statistics Sweden · Nacka · Täby Municipality · Sollentuna Municipality · Huddinge Municipality · Järfälla Municipality · Upplands Vasby · Vallentuna · Haninge Municipality · Bro · Nykvarn · Nynashamn · Norrtalje

TILLKOMMAN­DE KOST­NA­DER.

på små­hus ökar så sti­ger även kost­na­den för stäm­pelskat­ten. För skat­te­sat­sen har va­rit sam­ma de se­nas­te 35 åren – då myc­ket har för­änd­rats på bo­stads­mark­na­den.

Det är en rap­port från Vil­laä­gar­na som vi­sar att kö­pa­re av små­hus ska be­ta­la 1,5 pro­cent av hus­pri­set i stäm­pelskatt vid lag­fart.

Be­hövs dess­utom nya pant­brev som sä­ker­het för lån till­kom­mer 2 pro­cent på in­teck­nings­be­lop­pet i stäm­pelskatt.

Den­na pro­cent­sats för lag­fart har stått oför­änd­rad se­dan 1979 och för pant­brev se­dan 1985.

Dy­ras­te stäm­pelskat­ten är i Dan­de­ryds kom­mun, där ett små­hus i snitt kos­ta­de 11 209 000 kr onor, en­ligt Sta­tis­tis­ka central­by­rån. Vid ett så­dant köp, om nya pant­brev kräv­des, skul­le även stäm­pelskat­ten på 280 225 kro­nor till­kom­ma (168 135 kro­nor för lag­fart och 112 090 kro­nor för ny in­teck­ning).

– Stäm­pelskat­ten har bli­vit en stor kost­nad för kö­pa­ren. Trots att

Dan­de­ryd Li­din­gö Sol­na Sund­by­berg Nac­ka Vax­holm Stock­holm Tä­by Sol­len­tu­na Ty­resö Ekerö Hud­dinge Värm­dö Jär­fäl­la Upp­lands Väs­by Ös­terå­ker Sa­lem Sig­tu­na Val­len­tu­na Ha­ninge Bot­kyr­ka Upp­lands-Bro Ny­kvarn Sö­der­täl­je Nynäs­hamn Norr­täl­je små­hus­pri­ser­na har ökat med drygt 800 pro­cent se­dan 1985 har skat­te­sat­sen in­te ju­ste­rats. En hal­ve­ring av stäm­pelskat­ten skul­le va­ra en väl­kom­men sats­ning för att för­bätt­ra rör­lig­he­ten på bo­stads­mark­na­den, fö­re­slår Le­na Sö­dersten, för­bundsju­rist på Vil­laä­gar­nas Riks­för­bund.

Sta­tens in­täk­ter har ökat

För sta­tens del har in­täk­ter­na för stäm­pelskat­ten ökat kraf­tigt över den­na tid.

1985 gav stäm­pelskat­ten knappt 2 mil­jar­der kro­nor.

2021 för­vän­tas den ge in­täk­ter på 13,2 mil­jar­der kro­nor.

2023 be­räk­nas des­sa va­ra up­pe i 15,4 mil­jar­der kro­nor.

– Stäm­pelskat­ten har gått un­der ra­darn och bli­vit en rik­tig kas­sa­ko. Slo­pad upp­skovs­rän­ta näs­ta år kom­mer att bi­dra till ett mer ef­fek­tivt ut­nytt­jat bo­stads­be­stånd, men Sve­ri­ge har höga flytt­skat­ter, sä­ger Le­na Sö­dersten.

Desto hög­re små­hus­pri­ser­na är, desto hög­re blir stäm­pelskat­ten. Nio av de tio kom­mu­ner i lan­det där 280 225 kr 270 100 kr 221 850 kr 203 000 kr 198 375 kr 186 200 kr 180 925 kr 172 450 kr 168 050 kr 139 825 kr 134 350 kr 131 050 kr 127 025 kr 122 300 kr 117 050 kr 116 150 kr 115 725 kr 112 975 kr 112 750 kr 107 375 kr 105 850 kr 103 775 kr 95 200 kr 93 875 kr 85 825 kr 68 075 kr kö­pa­ren fick be­ta­la högst stäm­pelskatt för­ra året lig­ger i Stock­holms län. Därav lob­by­ar Vil­laä­gar­na hårt för en änd­ring som kan gyn­na bo­mark­na­dens rö­rel­ser.

”Dags att sän­ka”

– Nu är det dags att sän­ka stäm­pelskat­ten, me­nar Le­na Sö­dersten.

I Vil­laä­gar­nas rap­port re­do­vi­sas en ta­bell för al­la kom­mu­ner. Den byg­ger på att kö­pa­ren be­hö­ver ta ut nya in­teck­ning­ar mot­sva­ran­de hal­va kö­peskil­ling­en för att kun­na be­lå­na det nya hu­set och SCB:s sta­tistik över ge­nom­snitt­li­ga pri­ser för små­hus per kom­mun 2019.

Små­hus­pri­ser­na har ökat med drygt 800 pro­cent se­dan 1985, men skat­te­sat­sen har in­te ju­ste­rats.

 ?? FO­TO: MOSTP­HO­TOS ?? Ef­ter att hus­kon­trak­tet är på­skri­vet ska även lag­fart och even­tu­el­la pant­brev be­ta­las. Den­na skat­te­sats har va­rit sam­ma se­dan 1985. Siff­ror­na per kom­mun står för me­del­pris per små­hus 2019, stäm­pelskatt för lag­fart, stäm­pelskatt för ny in­teck­ning mot­sva­ran­de hal­va pri­set och to­tal stäm­pelskatt. 11 209 000 kr 168 135 kr 112 090 kr
10 804 000 kr 162 060 kr 108 040 kr
8 874 000 kr 133 110 kr 88 740 kr
8 120 000 kr 121 800 kr 81 200 kr
7 935 000 kr 119 025 kr 79 350 kr
7 448 000 kr 111 720 kr 74 480 kr
7 237 000 kr 108 555 kr 72 370 kr
6 898 000 kr 103 470 kr 68 980 kr
6 722 000 kr 100 830 kr 67 220 kr
5 593 000 kr 83 895 kr 55 930 kr
5 374 000 kr 80 610 kr 53 740 kr
5 242 000 kr 78 630 kr 52 420 kr
5 081 000 kr 76 215 kr 50 810 kr
4 892 000 kr 73 380 kr 48 920 kr
4 682 000 kr 70 230 kr 46 820 kr
4 646 000 kr 69 690 kr 46 460 kr
4 629 000 kr 69 435 kr 46 290 kr
4 519 000 kr 67 785 kr 45 190 kr
4 510 000 kr 67 650 kr 45 100 kr
4 295 000 kr 64 425 kr 42 950 kr
4 234 000 kr 63 510 kr 42 340 kr
4 151 000 kr 62 265 kr 41 510 kr
3 808 000 kr 57 120 kr 38 080 kr
3 755 000 kr 56 325 kr 37 550 kr
3 433 000 kr 51 495 kr 34 330 kr
2 723 000 kr 40 845 kr 27 230 kr
FO­TO: MOSTP­HO­TOS Ef­ter att hus­kon­trak­tet är på­skri­vet ska även lag­fart och even­tu­el­la pant­brev be­ta­las. Den­na skat­te­sats har va­rit sam­ma se­dan 1985. Siff­ror­na per kom­mun står för me­del­pris per små­hus 2019, stäm­pelskatt för lag­fart, stäm­pelskatt för ny in­teck­ning mot­sva­ran­de hal­va pri­set och to­tal stäm­pelskatt. 11 209 000 kr 168 135 kr 112 090 kr 10 804 000 kr 162 060 kr 108 040 kr 8 874 000 kr 133 110 kr 88 740 kr 8 120 000 kr 121 800 kr 81 200 kr 7 935 000 kr 119 025 kr 79 350 kr 7 448 000 kr 111 720 kr 74 480 kr 7 237 000 kr 108 555 kr 72 370 kr 6 898 000 kr 103 470 kr 68 980 kr 6 722 000 kr 100 830 kr 67 220 kr 5 593 000 kr 83 895 kr 55 930 kr 5 374 000 kr 80 610 kr 53 740 kr 5 242 000 kr 78 630 kr 52 420 kr 5 081 000 kr 76 215 kr 50 810 kr 4 892 000 kr 73 380 kr 48 920 kr 4 682 000 kr 70 230 kr 46 820 kr 4 646 000 kr 69 690 kr 46 460 kr 4 629 000 kr 69 435 kr 46 290 kr 4 519 000 kr 67 785 kr 45 190 kr 4 510 000 kr 67 650 kr 45 100 kr 4 295 000 kr 64 425 kr 42 950 kr 4 234 000 kr 63 510 kr 42 340 kr 4 151 000 kr 62 265 kr 41 510 kr 3 808 000 kr 57 120 kr 38 080 kr 3 755 000 kr 56 325 kr 37 550 kr 3 433 000 kr 51 495 kr 34 330 kr 2 723 000 kr 40 845 kr 27 230 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden