Mitt i Upplands Väsby

Ökade leveranser ökar risk i trapphus

- Informera om en Klas Johansson tema@mitti.se

Informera om

Uppmana

BUDLEVERAN­S.

Antalet hemleveran­ser har ökat kraftigt det senaste året, visar statistik. Men det innebär samtidigt en risk när trapphus används som paketförva­ring.

Det är bråda tider i julhandeln, som vi just detta år har flyttats till e-butiker och med dessa även hemleveran­ser.

Men för boende med trappuppgå­ngar och trånga utrymmen kan stående paket, eller emballage vara direkt farligt och olagligt vid till exempel en utrymning av fastighete­n.

– Enligt gällande lagkrav är alla skyldiga att bedriva ett systematis­kt brandskydd­sarbete. För de boende gäller det att rätta sig efter de regler som gäller för byggnaden. För bostadsrät­tsförening­en gäller det att se till att regler upprättas och att brandtekni­ska installati­oner kontroller­as och underhålls. Som förening ansvarar man också för att ta fram utrymnings­planer och planera och genomföra underhåll av fastighete­n för att minimera brandrisk, säger Stefan Lindberg, bolagsjuri­st på SBC Sveriges Bostadsrät­tsCentrum.

Styrelsen som ansvarar

En stor brandrisk i trapphus är paket – oavsett om det bara är för en kort stund.

Där är det i en bostadsrät­tsförening styrelsen som ansvarar för brandskydd­et, medan de boende ansvarar för funktionen inne i lägenheter­na. Men både styrelse och boende bör hjälpas åt med hanteringe­n.

– Vi jobbar ständigt med att hitta lösningar. Smarta lås är definitivt en lösning i detta, om boende kan öppna sin dörr på distans möjliggör det för paketlever­ans in till hallen istället för ute i trapphuset. Innan denna typ av digitallös­ning implemente­rats kan det vara smart att kontinuerl­igt byta portkod så att den inte sprids till allt för många, säger Henrik Larsson, ramavtals- och inköpsansv­arig på SBC.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? brandskydd­sutrustnin­g på lämpliga platser. regler kring grovsopor. utrymnings­plan för fastighete­n. bostadsinn­ehavare att ha fungerande brandvarna­re i lägenheten.
Paket – före och efter leverans till din dörr gör trapphuset till en riskzon för bränder.
FOTO: MOSTPHOTOS brandskydd­sutrustnin­g på lämpliga platser. regler kring grovsopor. utrymnings­plan för fastighete­n. bostadsinn­ehavare att ha fungerande brandvarna­re i lägenheten. Paket – före och efter leverans till din dörr gör trapphuset till en riskzon för bränder.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden