Mitt i Upplands Väsby

Co­ro­na har gjort mig till en ga­len julpyn­ta­re

- Good News · Frank Sinatra · Nancy Sinatra · Hans Frank · Tradera

Det dof­tar skog re­dan i hal­len. Frank Si­nat­ra öns­kar en mer­ry litt­le Christ­mas från hög­ta­lar­na när jag mö­ter mam­ma vid trös­keln till var­dags­rum­met. ”Nu får du gå in och tit­ta” sä­ger hon. Jag vet pre­cis vad hon me­nar – gra­nen är pyn­tad.

Mam­ma på­pe­kar att gra­nen in­te blev som hon tänk­te. Den är gles, pap­pa har fått vri­da på jul­grans­fo­tens fäs­ten fem gång­er och spi­ran, kro­nan på ver­ket, sträc­ker sig än­då in­te stolt upp mot ta­ket ut­an pe­kar li­te led­set mot väg­gen.

Men jag vet att hon har fel. Gra­nen kom­mer att va­ra pre­cis li­ka ståt­lig som van­ligt.

Och det är den, sä­ger jag till mam­ma, som till slut er­kän­ner att ja, det blev rätt bra i år ock­så.

Pre­cis så bru­kar det gå till. Men den här ju­len kan co­ro­na sät­ta käp­par i hju­let för min, och många and­ras, hem­vän­dar­re­sa. För att av­le­da tan­kar­na på att in­te få till­bringa hög­ti­den med nä­ra och kä­ra har jag ett nytt pro­jekt – jag ska ha min förs­ta, och Stock­holms vack­ras­te, jul­gran.

Jak­ten på pyn­tet har bör­jat. Och jag är be­satt. Av hand­må­la­de ku­lor vär­di­ga Piff och Puff, äng­la­bok­mär­ken med små fäs­ten och färg­gla­da kot­tar, ugg­lor och fåg­lar. Men all­ra mest är jag be­satt av jul­grans­spi­ror. Jag ska ha spi­ran som vi­sar vil­ken gran som är kung­en i sko­gen. Och jag har hit­tat den, på Tra­de­ra. Har ni hört ta­las om max­bud? Det ha­de ty­värr in­te jag. När jag hit­ta­de min dröm­spi­ra tänk­te jag att, ja, 200 kro­nor kan jag läg­ga. Och så pe­ta­de jag in 300 kro­nor som max­bud, som ap­pen au­to­ma­tiskt bu­dar upp till. Det vil­le så klart ing­en an­nan be­ta­la. In­klu­si­ve frakt har jag nu pung­at ut med 370 svens­ka riks­da­ler. För. Ett. En­da. Jul­granspynt. Men det får det va­ra värt.

Får jag in­te kän­na dof­ten av skog i min barn­doms hall i år, så har jag åt­minsto­ne kung­en av Stock­holms jul­gra­nar hem­ma i min lil­la et­ta.

Jag ska ha spi­ran som vi­sar vil­ken gran som är kung­en i sko­gen.

 ?? MA­TIL­DA KLAR
Re­por­ter ?? Pra­ta med mig! ma­til­da.klar @mit­ti.se
MA­TIL­DA KLAR Re­por­ter Pra­ta med mig! ma­til­da.klar @mit­ti.se
 ??  ?? DYRGRIPEN.
DYRGRIPEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden