Mitt i Upplands Väsby

Lis­ta: Väg­ar­be­ten i ditt om­rå­de 2021

Till­fäl­li­ga vägar, nya bro­ar och sju buss­håll­plat­ser. Un­der året drar fle­ra stora väg­byg­gen igång. Sam­ti­digt har rus­nings­tra­fi­ken mins­kat då fler job­bar hem­ma på grund av pan­de­min.

- Tech · Sweden Democrats · Upplands Vasby · Twitter

VÄS­BY. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Upp­lands Väs­by vill ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ra fas­tig­he­ter med hjälp av ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens.

”Ge­nom in­mat­ning av grund­läg­gan­de da­ta så som fas­tig­he­tens stor­lek, vär­me­käl­la, ström­för­bruk­ning kan AI pro­gno­sti­se­ra när och vil­ken typ av ener­gi som ska an­vän­das för op­ti­malt re­sul­tat.” Så skri­ver par­ti­et i mo­tio­nen som togs upp på se­nas­te kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Nu ska för­sla­get be­re­das av kom­mun­sty­rel­sen.

Såg Li­li & Su­sie ha kon­sert i Väs­by Cent­rum typ 1988. Ha­de stu­dent­ski­va på Far­bror Blå. Och av­skyd­de svi­kar­na som val­de att gå på Vi­lun­da. Så skri­ver @gum­mi­band på Twit­ter om de Så myc­ket bätt­re-ak­tu­el­la syst­rar­na.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? AI. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Väs­by vill ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ra fas­tig­he­ter med hjälp av ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens (AI).
FO­TO: MOSTPHOTOS AI. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Väs­by vill ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ra fas­tig­he­ter med hjälp av ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens (AI).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden