Mitt i Upplands Väsby

”Or­det lyx­pro­blem har väl ald­rig känts mer re­le­vant”

- Paris · Star Wars · Swedish Television

Det bör­ja­de ju så bra, 2020. Dot­tern skul­le få sin ef­ter­läng­ta­de 15-års­pre­sent – en re­sa till Pa­ris. Att hen­nes öm­ma mo­der skul­le föl­ja med såg hon sna­ra­re som nöd­vän­digt ont än en för­mån.

Och fa­mil­jen skul­le änt­li­gen åka på ut­lands­se­mes­ter, ef­ter fle­ra års ore­gel­bund­na in­sätt­ning­ar på re­se­kon­tot.

Na­tur­ligt­vis blev ingen­ting av det­ta av. Och un­der året som har gått, med änd­lö­sa rap­por­te­ring­ar om sti­gan­de döds­tal och ut­ar­be­tad vård­per­so­nal har jag skämts för min be­svi­kel­se över in­ställ­da re­sor. Or­det lyx­pro­blem, el­ler i-lands­pro­blem, har väl ald­rig känts mer re­le­vant.

2020 har va­rit en ut­ma­ning på många sätt. Men nö­den är upp­fin­ning­ar­nas mo­der, sägs det ju. Och i takt med om­ställ­ning­ar­na har även kre­a­ti­vi­te­ten fått en skjuts. Ta det här med trä­ning, till ex­em­pel. När gym­men stängs och grupp­trä­ning­ar­na ställs in får man tän­ka till li­te.

2020 är året då jag zum­bat via zoom bå­de hem­ma i var­dags­rum­met och ut­om­hus i fem gra­der plus (allt går med yl­leun­der­ställ). Jag har bör­jat springa, trots att min löp­stil på­min­ner om C3PO:s sätt att gå i ”Star Wars”, och spe­lat co­ro­na­sä­ker pa­del som om det inte fanns nå­gon mor­gon­dag.

För många har ” Trä­na med So­fia” i SVT på för­mid­da­gar­na bli­vit bå­de en bra trä­ningsru­tin och ett säll­skap i den ofri­vil­li­ga en­sam­he­ten. Och Väs­by­bor­na har ta­git sig ut i skog och mark – inte minst till Smed­by­sko­gens di­sc­golf­ba­na – som till och med mås­te flyt­tas på grund av sli­tage.

Tack för det här året, kä­ra lä­sa­re! Må 2021 bringa bå­de vac­cin och väl­be­fin­nan­de. Det är vi vär­da.

När gym­men stängs och grupp­trä­ning­ar­na ställs in får man tän­ka till li­te.

 ??  ?? CHAR­LOT­TE ARWEDSSON
Re­por­ter
Pra­ta med mig! char­lot­te.arwedsson @mit­ti.se
CHAR­LOT­TE ARWEDSSON Re­por­ter Pra­ta med mig! char­lot­te.arwedsson @mit­ti.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden