Mitt i Upplands Väsby

Här är årets störs­ta väg­ar­be­ten

Det byggs för fullt – sam­ti­digt mins­kar tra­fi­ken i pan­de­mins spår

- Niklas Lo­man niklas.lo­man@mit­ti.se Stockholm

Fem väg­ar­be­ten att hål­la koll på i nor­rort un­der vå­ren 2021: Al­ma­re­stä­ket Pas­sage un­der E4:an För­bi­far­ten Ved­destabron

VISIONSBIL­D.

För­bi­far­ten, nya tra­fik­plat­ser och bro­re­no­ve­ring­ar. Fle­ra stora väg­ar­be­ten drar igång i nor­rort i vår – men trots det ser kö­lä­get bra ut. Tra­fi­ken har mins­kat i rus­nings­tid på grund av pan­de­min.

Ar­be­tet med att ut­veck­la väg­nä­tet runt om i Stock­holms­re­gi­o­nen tycks inte ha på­ver­kats av pan­de­min – i var­je fall inte än så länge.

Hos Tra­fik­ver­ket upp­ger press­kom­mu­ni­ka­tö­ren Lii Hy­lan­der att näs­ta års väg­pro­jekt är pla­ne­ra­de så pass lång tid till­ba­ka att de inte har på­ver­kats av de le­ve­ran­törs­pro­blem som and­ra bran­scher upp­levt un­der pan­de­min.

– Än så länge har vi kun­nat lö­sa le­ve­ran­ser, be­man­ning och fram­drift för vå­ra på­gåen­de pro­jekt. Så länge al­la är fris­ka fun­ge­rar det bra, sä­ger Lii Hy­lan­der.

Hon be­rät­tar att de störs­ta pro­jek­ten un­der näs­ta år är Skuru­bron, E4 För­bi­fart Stock­holm samt E18 Norr­täl­je.

Sett till att många av oss gått en ny till­va­ro till­mö­tes med hem­ar­be­te så bör det­ta har märkts i tra­fi­ken – el­ler?

– Tra­fi­ken på de stör­re vägar­na mins­ka­de kraf­tigt i bör­jan på pan­de­min, med 20–25 pro­cent. Där­ef­ter har tra­fi­ken sak­ta bör­jat kom­ma till­ba­ka un­der hös­ten. I slu­tet av ok­to­ber, bör­jan på no­vem­ber var minsk­ning­en cir­ka fem pro­cent, men det är stora va­ri­a­tio­ner på oli­ka vägar.

Hem­ar­be­te på­ver­kar

Som ex­em­pel tar Lii Hyl­lan­der upp E4 mel­lan Norr­tull och Ar­lan­da. Här har tra­fi­ken mins­kat kraf­tigt, och det tror hon till stor del be­ror på att re­san­det till och från flyg­plat­sen gjort det­sam­ma.

Sju buss­håll­plat­ser

Så länge al­la är fris­ka fun­ge­rar det bra.

Vi pla­ne­rar ar­be­te­na så att de ska stö­ra tra­fi­ken så li­te som möj­ligt.

En­ligt Tra­fik­ver­ket har tra­fi­ken på vägar­na i Stock­holms län mins­kat all­ra mest un­der rus­nings­tid.

– Det här ty­der på att det är re­sor till och från ar­be­tet som mins­kat myc­ket och att re­kom­men­da­tio­ner­na om hem­ar­be­te följs.

Har ni någ­ra råd till re­se­nä­rer som be­rörs spe­ci­fikt av era stör­re pro­jekt?

– Fle­ra av vå­ra ar­be­ten kan ut­fö­ras ut­an nå­gon stör­re tra­fik­på­ver­kan. Vi pla­ne­rar ar­be­te­na så att de ska stö­ra tra­fi­ken så li­te som möj­ligt, sä­ger Lill Hy­lan­der.

 ??  ?? En ny öpp­nings­bar bro byggs mel­lan Jär­fäl­la och Upp­lands-Bro över Al­ma­re­stä­ket. Byg­get star­tar 2021 och be­räk­nas på­gå till 2024.
Med start vå­ren 2021 byggs en ny pas­sage un­der E4 i Sol­len­tu­na. Det här syf­tar till att Tvär­ba­nans nya Kis­ta­sträck­ning ska kun­na nå he­la vägen till sin slut­sta­tion i He­le­nelund. Tra­fi­ken får en till­fäl­lig väg vid si­dan av E4, gång- och cy­kel­tra­fik ska kun­na pas­se­ra un­der bygg­ti­den. Pro­jek­tet be­räk­nas va­ra klart 2023.
I Häggvik på­går ar­be­tet med för­bi­far­ten i form av att två styc­ken 200 me­ter långa be­tong­tunn­lar ska­pas.
Ar­be­tet med Ved­destabron på­bör­ja­des i mars 2019. Det­ta kom­mer fort­gå och be­räk­nas va­ra klart till som­ma­ren 2022.
Ved­destabron ska bin­da ihop Barkar­by, Barkar­bys­ta­den och Ved­des­ta. Bron blir 30 me­ter bred och 530 me­ter lång.
Tra­fik­ver­ket för­bätt­rar och byg­ger buss­håll­plat­ser i bå­de Väs­by och Bro, to­talt rör det sig om sju håll­plat­ser i de bå­da kom­mu­ner­na: Wenng­arns­vä­gen, Kil­linge, Fresta­da­len, Carl­slund, Lind­hems­vä­gen, To­lans­vä­gen och Truck­vä­gen. Ar­be­tet på­bör­ja­des un­der som­ma­ren 2019 och be­räk­nas va­ra klart un­der som­ma­ren 2021 .
En ny öpp­nings­bar bro byggs mel­lan Jär­fäl­la och Upp­lands-Bro över Al­ma­re­stä­ket. Byg­get star­tar 2021 och be­räk­nas på­gå till 2024. Med start vå­ren 2021 byggs en ny pas­sage un­der E4 i Sol­len­tu­na. Det här syf­tar till att Tvär­ba­nans nya Kis­ta­sträck­ning ska kun­na nå he­la vägen till sin slut­sta­tion i He­le­nelund. Tra­fi­ken får en till­fäl­lig väg vid si­dan av E4, gång- och cy­kel­tra­fik ska kun­na pas­se­ra un­der bygg­ti­den. Pro­jek­tet be­räk­nas va­ra klart 2023. I Häggvik på­går ar­be­tet med för­bi­far­ten i form av att två styc­ken 200 me­ter långa be­tong­tunn­lar ska­pas. Ar­be­tet med Ved­destabron på­bör­ja­des i mars 2019. Det­ta kom­mer fort­gå och be­räk­nas va­ra klart till som­ma­ren 2022. Ved­destabron ska bin­da ihop Barkar­by, Barkar­bys­ta­den och Ved­des­ta. Bron blir 30 me­ter bred och 530 me­ter lång. Tra­fik­ver­ket för­bätt­rar och byg­ger buss­håll­plat­ser i bå­de Väs­by och Bro, to­talt rör det sig om sju håll­plat­ser i de bå­da kom­mu­ner­na: Wenng­arns­vä­gen, Kil­linge, Fresta­da­len, Carl­slund, Lind­hems­vä­gen, To­lans­vä­gen och Truck­vä­gen. Ar­be­tet på­bör­ja­des un­der som­ma­ren 2019 och be­räk­nas va­ra klart un­der som­ma­ren 2021 .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden