Mitt i Upplands Väsby

Mark med forn­läm­ning­ar ska­dad

- Char­lot­te Arwedsson char­lot­te.arwedsson@mit­ti.se FLYT­TAS.

UPP­LANDS VÄS­BY

Den po­pu­lä­ra disc­golf­ba­nan i Smed­by­sko­gen mås­te flyt­tas. An­led­ning­en är kraf­tigt sli­tage på mar­ken – i ett om­rå­de som vim­lar av forn­läm­ning­ar.

Den be­fint­li­ga 9-håls­ba­nan, i spor­ten där man kas­tar di­scar i spe­ci­el­la me­tall­tråds­kor­gar, har va­rit väl­digt väl­be­sökt. På grund av po­pu­la­ri­te­ten upp­stod ef­ter­hand ett kraf­tigt sli­tage på de forn­läm­ningstä­ta mar­ker­na runt om­rå­det.

– Ef­ter att fler forn­vand­ring­ar gjorts har man in­sett bå­de vär­det och om­fatt­ning­en av re­dan kän­da forn­läm­ning­ar vid ba­nan, sä­ger Jo­han­na Der­mer, en­hets­chef id­rott och fri­tid vid kom­mu­nen.

– Man har även hit­tat många fler forn­läm­ning­ar i nä­ra an­slut­ning till gam­la ba­nan. De ris­ke­ra­des att tram­pas sön­der om ba­nan inte flyt­ta­des.

Va­let av om­rå­det i Smed­by­sko­gen var inte op­ti­malt ur forn­läm­nings­syn­punkt, kon­sta­te­rar även stads­träd­gårds­mäs­ta­re Nils Odén.

– Av det skä­let flyt­tar vi nu ba­nan till en del av sko­gen som har be­tyd­ligt fär­re forn­läm­ning­ar, sä­ger han.

Jo­han­na Der­mer tror inte att den nya pla­ce­ring­en ris­ke­rar att ska­da sko­gen.

– ”Ris­ken” är sna­ra­re att det dy­ker upp nya forn­läm­ning­ar. Det är väl­digt po­si­tivt att fler hit­tar ut till vå­ra skogs­om­rå­den.

Räc­ker det inte med disc­golf­ba­nan vid San­da­spå­ret?

– Disc­golf­ba­nan i Smed­by är väl­digt po­pu­lär, den lig­ger centralt och det är många som spe­lar. Den är verk­li­gen upp­skat­tad, sär­skilt det här året när många va­rit hem­ma och ve­lat ha fler ut­om­hus­ak­ti­vi­te­ter, sä­ger Jo­han­na Der­mer.

Hon är dock med­ve­ten om att inte al­la gil­lar den här ty­pen av verk­sam­het i skog och mark.

– Många vill att sko­gen ska va­ra en lugn plats ut­an nå­gon stör­re ak­ti­vi­tet, me­dan vi gär­na ser att fler hit­tar ut. Där kan in­tres­sen kroc­ka.

Väs­ter om Gun­nes gård Den nya pla­ce­ring­en blir strax väs­ter om Gun­nes gård. Det finns forn­läm­ning­ar även i det nya om­rå­det, men samt­li­ga hål har en­ligt kom­mu­nen stämts av och god­känts av en ex­tern ar­ke­o­log och skogs­bru­ka­re. Även kom­mu­nens na­tur­vår­da­re och mil­jöpro­jekt­le­da­re, samt Gun­nes gård och kom­mu­nan­tik­va­ri­en har god­känt pla­ce­ring­en.

Kost­na­den för flyt­ten lig­ger på cir­ka 100 000 kro­nor, vil­ket in­klu­de­rar mark­ar­be­te och nya ut­kast­plat­ser.

Många vill att sko­gen ska va­ra en lugn plats ut­an nå­gon stör­re ak­ti­vi­tet, me­dan vi gär­na ser att fler hit­tar ut.

 ?? FO­TO: MERVI KOSKINEN OCH PRI­VAT ?? Ef­ter sli­tage på mark och forn­läm­ning­ar flyt­tas disc­golf­ba­nan till en an­nan del av Smed­by­sko­gen. Jo­han­na Der­mer, en­hets­chef id­rott och fri­tid på kul­tur- och fri­tids­kon­to­ret i Upp­lands Väs­by.
FO­TO: MERVI KOSKINEN OCH PRI­VAT Ef­ter sli­tage på mark och forn­läm­ning­ar flyt­tas disc­golf­ba­nan till en an­nan del av Smed­by­sko­gen. Jo­han­na Der­mer, en­hets­chef id­rott och fri­tid på kul­tur- och fri­tids­kon­to­ret i Upp­lands Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden