Mitt i Upplands Väsby

Det här är en järn­vägs­plan

-

KLART 2030.

En järn­vägs­pla­nen

Järn­vägs­pla­nen

 ?? FO­TO: RE­GI­ON STOCK­HOLM ?? De kom­man­de tio åren kom­mer Stock­holms tun­nel­ba­ne­nät bli kraf­tigt ut­byggt. be­skri­ver vad som ska gö­ras, var tun­nel­ba­nan ska byg­gas och vil­ken mark som be­hö­ver tas i an­språk – bå­de ovan och un­der jord. har ta­gits fram un­der fle­ra år av för­valt­ning för ut­byggd tun­nel­ba­na. Den fast­ställ­des av Tra­fik­ver­ket som­ma­ren 2020 och nu har re­ge­ring­en allt­så av­sla­git al­la över­kla­gan­den.
FO­TO: RE­GI­ON STOCK­HOLM De kom­man­de tio åren kom­mer Stock­holms tun­nel­ba­ne­nät bli kraf­tigt ut­byggt. be­skri­ver vad som ska gö­ras, var tun­nel­ba­nan ska byg­gas och vil­ken mark som be­hö­ver tas i an­språk – bå­de ovan och un­der jord. har ta­gits fram un­der fle­ra år av för­valt­ning för ut­byggd tun­nel­ba­na. Den fast­ställ­des av Tra­fik­ver­ket som­ma­ren 2020 och nu har re­ge­ring­en allt­så av­sla­git al­la över­kla­gan­den.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden