Mitt i Upplands Väsby

Pi­lot­pro­jekt på vård­cen­tra­ler ska mins­ka äl­dres en­sam­het

En gång i vec­kan: ”Det här ger guld­kant och är win-win för oss bå­da”

- Pet­ter Beck­man Upplands Vasby · Andrea Anders · Mina

In­nan co­ro­nan bröt ut satt Ing­er, 81, och Bir­git­ta, 76, i varsin lä­gen­het. Nu träf­fas de och pro­me­ne­rar en gång i vec­kan. Ett pi­lot­pro­jekt ska gö­ra att fler får hjälp mot en­sam­he­ten.

UPP­LANDS VÄS­BY – Jag gil­lar inte att sit­ta hem­ma i lä­gen­he­ten. Då blir jag rast­lös, sä­ger Bir­git­ta Öberg, 76, som är van vid ett ak­tivt liv och tyc­ker att da­gar­na som pen­sio­när känns långa.

– Det var min dot­ter som tyck­te att jag be­höv­de säll­skap när jag går ut, sä­ger Ing­er Svanström, 81, som för två år se­dan blev än­ka och ovan­på det fick di­a­gno­sen epi­lep­si.

– Jag var inte alls loc­kad av kom­mu­nens dag­verk­sam­het. Men jag har ro­ligt med Bir­git­ta. Vi sko­jar och skrat­tar myc­ket till­sam­mans.

Bå­da kvin­nor­na bor en­sam­ma, en halv kilo­me­ter från varand­ra i cen­tra­la Upp­lands Väs­by. De träf­fa­des för förs­ta gång­en i mars, sam­ti­digt som co­ro­na­pan­de­min bröt ut. Nu pro­me­ne­rar de till­sam­mans en dag i vec­kan.

– Bir­git­ta kom hem till mig för att se om jag skul­le pas­sa. Och jag blev god­känd, skrat­tar Ing­er.

Fler ska få hjälp

För Bir­git­ta Öberg blev det här pre­miärupp­dra­get, som ny­bli­ven vo­lon­tär i den ide­el­la för­e­ning­en Vän­ner i Väs­by som job­bar för att mins­ka en­sam­he­ten bland äld­re i kom­mu­nen.

I van­li­ga fall er­bjuds väv­stu­ga, li­ne­dan­ce, stick­kafé och lunchum­gänge. Un­der co­ro­nan: myc­ket te­le­fon­sam­tal och pro­me­na­der ute.

– Ibland går vi en hel mil. Och jag tar all­tid med mig mac­kor och kaf­fe, sä­ger Bir­git­ta och bre­der vant ut sitt­un­der­la­gen vid pick­nick­bor­den ne­re vid ån.

Så­da­na kon­tak­ter skul­le fler be­hö­va få hjälp med, tyck­te eldsjä­lar­na i Väs­bys för­e­nings­liv, som sat­te press på re­gi­on­po­li­ti­ker­na att star­ta ett pi­lot­pro­jekt på fy­ra vård­cen­tra­ler run­tom i lä­net.

– Vi har mas­sor av ak­ti­vi­te­ter. Det svå­ra är att hit­ta de som är verk­ligt en­sam­ma, de som inte kom­mer till oss spon­tant, sä­ger An­ders Bjö­ren­dahl, ini­ti­a­tiv­ta­ga­re i pen­sio­närs­or­ga­ni­sa­tio­nen SPF.

Per­nil­la Sil­je­hag, di­strikts­skö­ters­ka på Häs­sel­by vård­cen­tral, fång­a­de upp bol­len och le­der nu pro­jek­tet.

– Tra­di­tio­nellt har man inte rik­tigt an­sett att en­sam­het är sjuk­vår­dens bord, trots all forsk­ning som vi­sar hur en­sam­het på­ver­kar män­ni­skors häl­sa ne­ga­tivt, sä­ger hon.

Fång­as upp på vård­cen­tral

– Men vi tror att vård­cen­tra­ler­na kan spe­la en vik­tig roll för att fånga upp be­ho­ven, ska­pa en skräd­dar­sydd plan och mo­ti­ve­ra till för­änd­ring. Och det byg­ger på nä­ra sam­ver­kan med för­e­nings­li­vet och kom­mu­ner­na.

Ge­nom att lå­ta äld­re som sö­ker vård sva­ra på en­kät­frå­gor om den so­ci­a­la si­tu­a­tio­nen kan vård­cen­tra­ler­na in­le­da ett sam­tal kring en­sam­het och hjäl­pa till att hit­ta ak­ti­vi­te­ter.

– Vi har just gjort en ny ak­ti­vi­tets­ka­ta­log och då sett en ef­ter­frå­gan bland män som gil­lar att me­ka med bi­lar och mo­tor­cyklar el­ler att snick­ra. Det vill vi gär­na fånga upp, sä­ger Le­na Kan­ström i Vän­ner i Väs­by.

Ing­er Svanström i Upp­lands Väs­by kän­de sig egent­li­gen inte alls sär­skilt en­sam, sä­ger hon, men är idag väl­digt glad över pro­me­na­der­na med Bir­git­ta.

– Jag är nog den av oss bå­da som tän­ker mest på det här med en­sam­he­ten. Mi­na barn­barn bor i Gäv­le och jag kän­ner att jag vill ha ett stör­re nät­verk. Det här ger guld­kant och är win-win för oss bå­da, sä­ger Bir­git­ta Öberg.

Tra­di­tio­nellt har man inte an­sett att en­sam­het är sjuk­vår­dens bord.

 ?? FO­TO: PET­TER BECK­MAN ?? NYT­TA MED NÖ­JE. Bir­git­ta och Ing­er pas­sar på att stöd­ja den lo­ka­la korv­hand­la­ren, som ock­så är pen­sio­när, in­nan de går för att ma­ta än­der­na i Väs­by­ån.
FO­TO: PET­TER BECK­MAN NYT­TA MED NÖ­JE. Bir­git­ta och Ing­er pas­sar på att stöd­ja den lo­ka­la korv­hand­la­ren, som ock­så är pen­sio­när, in­nan de går för att ma­ta än­der­na i Väs­by­ån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden