Mitt i Upplands Väsby

Så fix­ar du vin­ter­se­mestern hem­ma!

PANDEMIRES­OR. Smitt­säk­ra­re sätt för att nju­ta av sol och vär­me – med pool och fär­ger

- Lo­ve Lind te­ma@mit­ti.se

Årets mör­ka och kal­la da­gar lig­ger fram­för oss. Och hur myc­ket vi än vill re­sa till en sol­dränkt strand så är det re­kom­men­de­rat med hem­ma­till­va­ro. Men det går att kom­ma bort en stund, även i vå­ra eg­na vrår!

Gå till poo­len i bad­rum­met Me­del­ha­vets klar­blå vat­ten i all ära, men var­för inte ett blått bad­kar, kom­plett med drink­hål­la­re? Dess­utom upp­blås­bart och lätt att pla­ce­ra där du vill va­ra. Blås upp, fyll med vat­ten i fa­vo­rittem­pe­ra­tur och dröm dig bort mot var­ma­re bredd­gra­der.

Fö­re­drar du stran­den? Ta hem en bal­ja sand från tillå­ten plats, kas­ta strum­por­na och sjunk ner i vin­terns na­tur­li­ga fot­be­hand­ling.

Bul­la upp ho­tell­käns­lan

Ho­tell är en av höjd­punk­ter­na med att re­sa bort, man so­ver ju så gott i vi­ta la­kan. Ett knep är att skaf­fa ext­ra stora ”ho­tell­kud­dar” till säng­en, stry­ka säng­klä­der­na och stäl­la in färs­ka snitt­blom­mor för en lyx­ig käns­la. Be även nå­gon i hus­hål­let att för­be­re­da en stor ho­tell­fru­kost med pann­ka­kor, ägg­rö­ra, bacon, färsk frukt och an­nat du gil­lar!

Res jor­den runt på skär­men

I hös­tas upp­täc­kes en mys­tisk mo­no­lit i Uta­hs öken. Var den ska­pad av ut­omjording­ar? Ing­en vet, men in­ter­net gick ba­na­nas och, såklart, tog sig någ­ra även­ty­ra­re dit. Nu går det mys­tis­ka ob­jek­tet att be­skå­da på Goog­le Earth.

Med hjälp av den världs­om­spän­nan­de kart­tjäns­ten kan du ut­fors­ka stora de­la av jord­klo­tet – från soff­hör­nan.

Skidun­der­ställ och tänd bra­sa Re­sor kans­ke får vän­ta, men ska­pa fjällstu­ge­stäm­ning hem­ma. På mo­der­na tv-ap­pa­ra­ter finns det film med spra­kan­de eld­stä­der, el­ler så star­tar du en på Youtu­be och tit­tar på en 4 tim­mar lång bra­sa. Här finns även slow-tv på Hjäl­ma­re ka­nal, tall­skog el­ler be­ta av SVT-sats­ning­en med äl­gar­nas vand­ring. Men marsch­mal­low­sen får du nog dop­pa i varm cho­klad istäl­let.

Köp hem ett bar VR-glas­ö­gon

2016 var VR-glas­ö­go­nen årets jul­klapp och kos­ta­de mul­tum. Idag är de bil­li­ga­re och tur är väl det ef­tersom de er­bju­der ut­märkt fri­kopp­ling från var­da­gen. Glid runt i ga­lax­en, gå på ut­om­hus­kon­sert, åk ber­goch­dal­ba­nor el­ler dyk ner i oce­a­ner­na... den vir­tu­el­la verk­lig­he­ten är overk­ligt stor och ut­an gränser.

Ta ti­den till att rö­ja och må­la om Ing­en vet hur länge vi är re­kom­men­de­ra­de att stan­na hem­ma. Så i vän­tan på Thai­land och Ka­na­ri­eö­ar­na kans­ke den där sov­rums­väg­gen hem­ma skul­le få kun­na bli knall­tur­kos?

I stäl­let för att vand­ra på mark­na­den i Marra­kech kans­ke var­dags­rum­met kan få bli saff­rans­gult? Den rik­tigt mo­di­ga må­lar tak och väg­gar ro­sarö­da som Grand Ca­nyon.

 ??  ?? Gör mo­no­litupp­täckt!
Gör mo­no­litupp­täckt!
 ??  ?? Vå­ga må­la om i färg!
Vå­ga må­la om i färg!
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden