Mitt i Upplands Väsby

Tips för in­stal­la­tion av ladd­sta­tion vid ditt hem

- KÄL­LA: CHAR­GE AMPS

In­ve­ste­ra i ut­rust­ning och mjuk­va­ra som är lät­ta att an­vän­da. Välj där­för ut­rust­ning som är tes­tat för an­vänd­ning i nor­diskt kli­mat, så slip­per ni att ladd­ka­beln bli­vit till is. Det är lätt att loc­kas av ett lågt in­stal­la­tions­pris, men in­ve­ste­ring­en som för­e­ning­en gör sträc­ker sig långt bort­om att utrust­ning­en kom­mer på plats. Jäm­för kost­na­der­na över tid in­nan ni tar be­slut. Välj lös­ning­ar som styr ef­fekt och op­ti­me­rar ladd­ning­en mot öv­ri­ga be­last­ning­ar i fas­tig­he­ten. Ef­tersom de ladd­sta­tio­ner ni väl­jer kom­mer fin­nas lång tid, välj en trygg le­ve­ran­tör som kom­mer fort­sät­ta ut­veck­la den vik­ti­ga mjuk­va­ran un­der lång tid fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden