Mitt i Upplands Väsby

Vi för­äld­rar kan väl­ja att bry­ta iso­le­ring­en

Det är lätt att fast­na där man bor. Då kan bar­nen få pro­blem med språk­ut­veck­ling­en, me­nar Fad­wa Aqel i Rin­ke­by, som för­sö­ker pep­pa för­äld­rar att hit­ta fri­tids­ak­ti­vi­te­ter åt bar­nen ut­an­för det eg­na om­rå­det. La­jv till ex­em­pel.

- Text & fo­to: Pet­ter Beck­man Lifestyle · Family · Parenting · Stockholm · Sweden · Kista · Aisha

FRI­TIDS­AK­TI­VI­TE­TER. Vik­tigt att träf­fa barn från and­ra om­rå­den

Gum­mis­vär­den kor­sas i den grå skym­ning­en, en troll­karl ploc­kar fram sin ma­gis­ka djurskal­le och den mys­tis­ka ve­ten­skaps­man­nen Dok­tor Schnit­zel för­sö­ker räd­da jor­den från un­der­gång ge­nom att re­sa tu­sen år till­ba­ka i ti­den.

Åt­ta barn från oli­ka de­lar av Stock­holm har träf­fats i Ha­ga­par­ken i Sol­na för att la­jva – vil­ket be­ty­der att de klär ut sig och spe­lar im­pro­vi­se­rad te­a­ter kring be­rät­tel­ser och rol­ler som de hit­tar på själ­va.

– Det kan va­ra väl­digt be­fri­an­de att få ut­fors­ka sig själv i en al­ter­na­tiv verk­lig­het. De lär sig sa­ker som de kan an­vän­da i den rik­ti­ga värl­den ock­så, sä­ger Me­lo­dy Crichlow.

Me­lo­dy är te­a­ter­pe­da­gog in­om La­jva­ka­de­mi­en som star­ta­des för­ra året av Stu­di­e­främ­jan­det i Stock­holm.

Mål­grup­pen är barn som inte är så loc­ka­de av id­rott men som vill kom­ma ut och va­ra fy­siskt ak­ti­va till­sam­mans med and­ra. Verk­sam­he­ten är öp­pen och gra­tis för al­la som vill va­ra med.

– Det kan va­ra barn som är li­te bly­ga och för­sik­ti­ga. Här vå­gar de ta plats och tes­ta si­na gränser. Det var så jag bör­ja­de själv. Jag ha­de en svår­ar­tad so­ci­al fo­bi och väl­digt myc­ket ils­ka som jag kun­de få ur mig ge­nom roll­spel, sä­ger hon.

An­ja­na Sal­tas, pro­jekt­le­da­re i Stu­di­e­främ­jan­det, ser yt­ter­li­ga­re ett vik­tigt mål:

– Själ­va idén är att vi ska blan­da barn från oli­ka de­lar av Stock­holm. Ty­värr är det gans­ka svårt att nå ut till de fa­mil­jer som kans­ke skul­le be­hö­va det all­ra mest, sä­ger hon.

För Fad­wa Aqel, tre­barns­mam­ma i Rin­ke­by, har La­jva­ka­de­min öpp­nat upp dör­ren till en ny, so­ci­al värld för de bå­da äld­re dött­rar­na.

– För mig har det va­rit vik­tigt att hit­ta fri­tids­ak­ti­vi­te­ter åt mi­na barn ut­an­för om­rå­det där vi bor, sä­ger Fad­wa.

– Det spe­lar en stor roll för språk­ut­veck­ling­en. An­nars blir det mest att man går runt i en cir­kel mel­lan hem­met, sko­lan och fri­ti­den på sam­ma plats. Och på ing­et av de stäl­le­na ut­veck­lar de sin svens­ka, sä­ger hon.

Fad­wa Aqel le­der själv för­äld­ra­ut­bild­ning­ar i Rin­ke­by och Kis­ta ge­nom Stu­di­e­främ­jan­det, hon träf­far of­ta ny­an­län­da mam­mor och ser att många sak­nar kon­tak­ty­tor ut­an­för om­rå­det.

– Det finns myc­ket ak­ti­vi­te­ter här som drivs av et­nis­ka för­e­ning­ar. Och vil­ka del­tar där? Jo folk från den eg­na et­nis­ka grup­pen. Vi skul­le be­hö­va ord­na and­ra slags ak­ti­vi­te­ter som kun­de in­klu­de­ra et­nis­ka svens­kar ock­så, sä­ger hon.

In­for­ma­tions­bris­ten är ett pro­blem, me­nar Fad­wa. Själv fick hon upp ögo­nen för La­jva­ka­de­min tack va­re att hon job­bar in­om sam­ma stu­di­e­för­bund.

– Jag gör re­klam för det till al­la för­äld­rar jag träf­far. Men det är in­ne vid Oden­plan och för många känns det som ett hin­der att det är så långt bor­ta.

Den trös­keln tyc­ker Fad­wa att fler för­äld­rar bor­de ta sig över.

– Det hand­lar om att tän­ka fram­åt. Det kan kän­nas tryggt att bo med dem som kom­mer från sam­ma land. Men man mås­te ock­så för­sö­ka le­va här i Sve­ri­ge, inte ba­ra tän­ka att man ska flyt­ta till­ba­ka om fem år.

Fad­was dött­rar Ha­dil, 11, och Aisha,12, vill gär­na fort­sät­ta la­jva.

– Först viss­te vi inte alls vad det var, men sen var det ro­ligt. Man le­ker och byg­ger fan­ta­si­er i sitt hu­vud, sä­ger de.

Vin­ter­mörk­ret sän­ker sig över skogs­glän­tan i Ha­ga­par­ken.

– Det ro­li­gas­te är att ska­pa sin roll­fi­gur, sä­ger Gai­us Mu­am­mar, 10, och vi­sar stolt hur han kan få ljussling­an som han själv har tej­pat fast på svär­det att änd­ra färg från grönt till rött.

Man mås­te för­sö­ka le­va här i Sve­ri­ge, inte ba­ra tän­ka att man ska flyt­ta till­ba­ka till hem­lan­det om fem år.

 ??  ?? TAR STE­GET. Fad­wa Aqel med dött­rar­na Ha­dil, 11 och Aisha 12 och so­nen Yo­cef, 4. ”Först viss­te vi inte alls vad det var, men sen var det ro­ligt”, sä­ger Ha­dil om La­jva­ka­de­mi­en där syst­rar­na har tes­tat nya rol­ler un­der hös­ten.
TAR STE­GET. Fad­wa Aqel med dött­rar­na Ha­dil, 11 och Aisha 12 och so­nen Yo­cef, 4. ”Först viss­te vi inte alls vad det var, men sen var det ro­ligt”, sä­ger Ha­dil om La­jva­ka­de­mi­en där syst­rar­na har tes­tat nya rol­ler un­der hös­ten.
 ??  ?? UTVECKLAND­E.
Gai­us Mu­am­mar och Vi­o­la Blom­mé för­sö­ker lö­sa pro­ble­met med att jor­den har gått un­der.
UTVECKLAND­E. Gai­us Mu­am­mar och Vi­o­la Blom­mé för­sö­ker lö­sa pro­ble­met med att jor­den har gått un­der.
 ??  ?? EGEN ER­FA­REN­HET. Te­a­ter­pe­da­go­gen Me­lo­dy Crichlow kom över sin so­ci­a­la fo­bi ge­nom la­jvan­det.
EGEN ER­FA­REN­HET. Te­a­ter­pe­da­go­gen Me­lo­dy Crichlow kom över sin so­ci­a­la fo­bi ge­nom la­jvan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden