Mitt i Upplands Väsby

Bostads­pa­ne­len: Så kan du dra nyt­ta av slo­pad upp­skovs­rän­ta

- Sam­man­ställ­ning: Lo­ve Lind

En av punk­ter­na i ja­nu­a­ri­av­ta­let var att på sikt av­skaf­fa den så kal­la­de upp­skovs­rän­tan. Från och med näs­ta år – 2021 – blir det verk­lig­het. Här för­kla­rar Mitt i:s bo­stads­pa­nel hur de nya reg­ler­na på­ver­kar dig.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden