Mitt i Upplands Väsby

Upp­skovs­rän­tan: Du be­hö­ver an­sö­ka om om­pröv­ning

- Jo­nas Ber­ge te­ma@mit­ti.se Taxes · Business

Vid års­skif­tet slo­pas upp­skovs­rän­tan. På så sätt hop­pas re­ge­ring­en öka rör­lig­he­ten på bo­stads­mark­na­den – då en vinst vid för­sälj­ning är tänkt att spa­ra tu­sen­lap­par för dig.

När du säl­jer en bo­stad gör du för­hopp­nings­vis en vinst. På vins­ten mås­te du be­ta­la skatt. Ef­tersom du tro­li­gen be­hö­ver peng­ar­na till din nya bo­stad kan du an­sö­ka om att fåt skju­ta upp in­be­tal­ning­en av skat­ten – upp­skov.

Upp­skovs­rän­tan är i dag 0,5 pro­cent, så om du till ex­em­pel gjor­de en mil­jon kro­nor i vinst mås­te du be­ta­la 5 000 kro­nor per år (se fak­taru­ta).

Någ­ra stora ef­fek­ter tror jag inte på. Det be­hövs fler åt­gär­der.

”Slag i luf­ten”

– Det är ett gans­ka en­kelt steg åt rätt håll. Det kos­tar inte sta­ten så myc­ket. Men någ­ra stora ef­fek­ter tror jag inte på. Det be­hövs fler åt­gär­der. Det här blir li­te som ett slag i luf­ten, kom­men­te­rar Hans Lind, pro­fes­sor i fas­tig­het­s­e­ko­no­mi på Kung­li­ga Tek­nis­ka Hög­sko­lan till Svens­ka Dag­bla­det

Slag i luf­ten el­ler ej, för den som sål­de sin bo­stad 2014 el­ler se­na­re kan be­slu­tet in­ne­bä­ra många tu­sen­lap­par till­ba­ka. Har du be­ta­lat vinst­skatt de åren kan du om­prö­va di­na gam­la de­kla­ra­tio­ner och få till­ba­ka skat­ten.

Var­för? Jo, upp­skovs­rän­tan är näm­li­gen mind­re för­del­ak­tig än vad rän­tan är på ett bo­stads­lån nu för ti­den. Även om du an­sö­ker om om­pröv­ning mås­te du dock be­ta­la rän­ta för åren 2014–2019. För den som har sålt en bo­stad un­der 2020 och fram­åt blir det allt­så gra­tis.

Kost­na­den för sta­ten un­der kom­man­de år för den slo­pa­de rän­tan har re­ge­ring­en be­räk­nat att bli 1,7 mil­jar­der kro­nor.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? SÅLT? Då kan du sö­ka om­pröv­ning för att få till­ba­ka rän­tan.
FO­TO: MOSTPHOTOS SÅLT? Då kan du sö­ka om­pröv­ning för att få till­ba­ka rän­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden