Mitt i Upplands Väsby

SLO­PAS 2021.

De nya reg­ler­na vän­tas ska­pa stör­re rör­lig­het på bo­stads­mark­na­den

- Taxes · Business

Om du har sålt bo­stad och be­gärt upp­skov med rea­vinst­be­skatt-ning­en så slip­per du den.

– Det in­ne­bär att om du har sålt en bo­stad med vinst och be­gärt upp­skov med rea­vinst­be­skatt­ning­en så slip­per du be­ta­la en år­lig rän­ta på upp­skovs­be­lop­pet. Det kan dä­re­mot va­ra bra att ve­ta att re­ge­ring­en ock­så åter­in­fört ta­ket på upp­skov.

– För rea­vins­ter över 3 mil­jo­ner kro­nor går det inte läng­re att be­gä­ra upp­skov och där­med skju­ta upp skat­te­in­be­tal­ning­en.

I många fall är det för­del­ak­tigt att gö­ra ett upp­skov jäm­fört med att be­ta­la in peng­ar­na di­rekt.

– Det be­ty­der att du inte be­hö­ver be­ta­la rän­ta för att skju­ta upp skat­te­in­be­tal­ning­en av vins­ten när du säl­jer din bo­stad. I prak­ti­ken in­ne­bär det att du kan an­vän­da de här ex­tra­peng­ar­na som del av kon­tan­tin­sats till näs­ta bo­en­de du kö­per.

– Det kan du dra nyt­ta av om du kö­per en ny bo­stad, i många fall är det för­del­ak­tigt att gö­ra ett upp­skov jäm­fört med att be­ta­la in peng­ar­na di­rekt och istäl­let ta ett hög­re bolån som du be­hö­ver be­ta­la rän­ta och even­tu­ellt amor­te­ra på. För bo­stads­mark­na­den i stort skul­le den här änd­ring­en kun­na öka rör­lig­he­ten!

Med de nya reg­ler­na kom­mer det san­no­likt all­tid va­ra värt att an­sö­ka om upp­skov.

– Med nu­va­ran­de upp­skovs­reg­ler är det of­ta nöd­vän­digt att fun­de­ra på om man verk­li­gen ska ta ett upp­skov, el­ler skat­ta av vins­ten di­rekt.

– Det är svårt att räk­na på och in­ne­hål­ler dess­utom en osä­ker­het som gör att va­let ret­ro­ak­tivt kan vi­sa sig bli­vit dyrt. Med de nya reg­ler­na kom­mer det san­no­likt all­tid va­ra värt att an­sö­ka om upp­skov om man har den möj­lig­he­ten.

I många fall kan det te­o­re­tiskt sätt hand­la om hund­ra­tu­sen­tals kro­nor.

– Det in­ne­bär att man slip­per be­ta­la upp­skovs­rän­tan på 0,5 pro­cent för upp­skju­ten skatt på vinst vid bo­stads­för­sälj­ning. Syf­tet med för­sla­get var att ska­pa en stör­re rör­lig­het på bo­stads­mark­na­den. En­ligt Skat­te­ver­ket kan det ock­så bli ak­tu­ellt att kun­na ång­ra in­be­tald skatt ge­nom att om­prö­va de­kla­ra­tio­nen i upp till fem år bak­åt i ti­den.

– Te­o­re­tiskt skul­le man kun­na få till­ba­ka in­be­tald skatt men då upp­står en la­tent skat­tes­kuld. I många fall kan det hand­la om hund­ra­tu­sen­tals kro­nor. Det kan va­ra klokt att av­vak­ta ett de­fi­ni­tivt be­slut för att för­stå vil­ka kon­se­kven­ser­na blir.

 ??  ?? CLAUDIA WÖRMANN. Bo­en­de­ek­o­nom, SBAB/Boo­li.
CLAUDIA WÖRMANN. Bo­en­de­ek­o­nom, SBAB/Boo­li.
 ??  ?? MA­TIL­DA ADELBORG. Pres­s­an­sva­rig, Bloc­ket Bo­stad.
MA­TIL­DA ADELBORG. Pres­s­an­sva­rig, Bloc­ket Bo­stad.
 ??  ?? BJÖRN WELLHAGEN. Vd, Mäklar­sam­fun­det.
BJÖRN WELLHAGEN. Vd, Mäklar­sam­fun­det.
 ??  ?? STAF­FAN TELL. Pressta­les­per­son, Hem­net.
STAF­FAN TELL. Pressta­les­per­son, Hem­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden