Mitt i Upplands Väsby

Det bör­jar med fairt­ra­de!

-

Väl­jer du Fairt­ra­de-märk­ta pro­duk­ter ska­par du möj­lig­he­ter till för­änd­ring. Du bi­drar till att od­la­re och an­ställ­da, med egen kraft, kan för­bätt­ra si­na ar­bets- och lev­nads­vill­kor. För vägen ut ur fat­tig­dom går ge­nom en håll­bar han­del, som le­der till eko­no­misk, so­ci­al och mil­jö­mäs­sig ut­veck­ling.

 ??  ?? Mi­li­en Idely Pa­pi­to ba­nanod­la­re, Do­mi­ni­kans­ka re­pu­bli­ken
Mi­li­en Idely Pa­pi­to ba­nanod­la­re, Do­mi­ni­kans­ka re­pu­bli­ken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden