Mitt i Upplands Väsby

Nu ska no­tan be­ta­las för män­ni­skans rof­fan­de

- Ecology

Krö­ni­kö­ren Ar­ne Höök (Mitt i nr 48) är ett ex­em­pel på en ho­mo sa­pi­ens som an­ser sig ha rät­ten att ta li­vet av allt som inte pas­sar in i hans var­dag. Men så fun­ge­rar ju väl­digt många män­ni­skor ef­tersom vi är ett rov­djur.

Ha­de inte män­ni­skan för­ö­kat sig så fram­gångs­rikt, till da­gens ni­vå på cir­ka 7,7 mil­jar­der ut­an le­gat kvar på cir­ka 1 mil­jard (år 1800), då skul­le vi fort­fa­ran­de va­ra i ba­lans med allt an­nat le­van­de på jor­den.

Men från 1930-ta­let öka­de jor­dens be­folk­ning ex­plo­sions­ar­tat till da­gens ni­vå. Vem som helst kan in­se att ba­lan­sen är rub­bad, sär­skilt ef­tersom fler­ta­let män­ni­skor i den ri­ka värl­den ser sin om­giv­ning som en buffé där man tar för sig av det som är gott och släng­er res­ten. Men nu blir det mer och mer up­pen­bart att no­ta ska be­ta­las. På no­tan står det kli­mat­för­änd­ring­ar, mins­kad bi­o­lo­gisk mång­fald, svält, pan­de­mi­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden