Mitt i Upplands Väsby

Lär av andra om integratio­n

- Bernt Jakobson

Kanada, Israel och USA har alla en historisk tradition av mottagande av människor i nöd utsatta för politiskt förtryck, religiös extremism och/eller etnisk diskrimine­ring.

Flyktingar från över 200 olika länder har kommit till dessa tre länder med helt olika kulturer, språk och värdegrund­er.

Sverige skulle bli hjälpt av att på plats lära sig av hur integratio­n och mottagande av nyanlända har hanterats så framgångsr­ikt av de tre länderna.

Skicka ner delegation­er av politiker, diplomater och profession­ella personer och organisati­oner för att lära av dessa tre länder.

 ?? FOTO: MONIKA ÅMAN ?? KREATIVT. Man tager vad man haver i hjälpen till småfåglar.
FOTO: MONIKA ÅMAN KREATIVT. Man tager vad man haver i hjälpen till småfåglar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden