Mitt i Upplands Väsby

Lär av and­ra om in­teg­ra­tion

- Bernt Ja­kob­son Society · Canada · Israel · Steve Israel · United States of America · Sweden

Ka­na­da, Is­ra­el och USA har al­la en hi­sto­risk tra­di­tion av mot­ta­gan­de av män­ni­skor i nöd ut­sat­ta för po­li­tiskt för­tryck, re­li­giös ex­tre­mism och/el­ler et­nisk dis­kri­mi­ne­ring.

Flyk­ting­ar från över 200 oli­ka län­der har kom­mit till des­sa tre län­der med helt oli­ka kul­tu­rer, språk och vär­de­grun­der.

Sve­ri­ge skul­le bli hjälpt av att på plats lä­ra sig av hur in­teg­ra­tion och mot­ta­gan­de av ny­an­län­da har han­te­rats så fram­gångs­rikt av de tre län­der­na.

Skic­ka ner de­le­ga­tio­ner av po­li­ti­ker, di­plo­ma­ter och pro­fes­sio­nel­la per­so­ner och or­ga­ni­sa­tio­ner för att lä­ra av des­sa tre län­der.

 ?? FO­TO: MONIKA ÅMAN ?? KREATIVT. Man ta­ger vad man ha­ver i hjäl­pen till små­fåg­lar.
FO­TO: MONIKA ÅMAN KREATIVT. Man ta­ger vad man ha­ver i hjäl­pen till små­fåg­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden