Mitt i Upplands Väsby

Kri­tik mot p-av­gift vid Vi­lund­a­par­ken

Belu­tet om p-av­gift vid Vi­lund­a­par­ken för att få bort ful­par­ke­ring har fått kri­tik. Bland an­nat me­nar Väs­by Hoc­key att av­gif­ten drab­bar ung­dom­sid­rot­ten och A-la­get hårt.

- Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­wed­son@mitti.se

Från års­skif­tet kos­tar det att par­ke­ra i Vi­lund­a­par­ken. Men be­slu­tet att in­fö­ra p-av­gift har väckt star­ka pro­tes­ter – in­te minst från Väs­by Hoc­key.

Fram till års­skif­tet har det va­rit gra­tis att par­ke­ra vid Vi­lund­a­par­ken, men nu har tek­nik- och fas­tig­hets­ut­skott fat­tat be­slut om att in­fö­ra pav­gift.

Syf­tet är att öka till­gäng­lig­he­ten till le­di­ga plat­ser.

– Hu­vud­or­sa­ken är att få bort de bi­lar som an­vän­der Vi­lund­a­par­ke­ring­en som gra­tis bo­en­de/ar­bets­platspar­ke­ring el­ler ar­bets­bilspar­ke­ring, spe­ci­ellt vid par­ke­rings­y­tan i nor­ra de­len där nu bygg­start för den nya fot­bolls­hal­len kom­mer ske in­om kort, sä­ger ord­fö­ran­de Roland Storm (VB).

”Hån mot klub­ben”

Väs­by IK Hoc­key­klubb är en av för­e­ning­ar­na som an­vän­der ishal­len, för bå­de ung­dom­slag och A-la­get i All­svens­kan.

– Att in­fö­ra par­ke­rings­av­gif­ter un­der en pan­de­mi­sä­song är di­rekt hån mot al­la vå­ra fri­vil­lig­ar­be­tan­de le­da­re, trä­na­re och funk­tio­nä­rer och mot he­la klub­ben, sä­ger Juk­ka Tu­u­ra­la, ord­fö­ran­de i Väs­by Hoc­key.

Drab­bas hårt

Han me­nar att bå­de ung­dom­sid­rot­ten och A-la­get drab­bas hårt av p-av­gif­ter­na.

– Även fa­mil­jer­na med barn i vår verk­sam­het drab­bas eko­no­miskt. De yngs­ta bar­nen be­hö­ver trans­port och hjälp med sin ut­rust­ning. Och även då när vård­nads­ha­va­rens när­va­ro in­te läng­re är nöd­vän­digt kom­mer många att va­ra med

– ishoc­keyn en­ga­ge­rar, sä­ger Juk­ka Tu­u­ra­la.

Men en­ligt Roland Storm glöm­mer många bort att det är en högst blyg­sam av­gift som in­förs.

– För­sla­get in­ne­bär att av­gif­ten på Vi­lund­a­par­ke­ring­en är 1,67 kr/tim (40 kr/dygn). Man be­ta­lar ba­ra för den tid man står par­ke­rad. Hand­lar om prin­ci­pen

För Juk­ka Tu­u­ra­la hand­lar det om prin­ci­pen.

– Det kan häv­das att 1,70 kro­nor i tim­men är så li­te peng­ar att det är ing­et att brå­ka om. Men var­för är det då vik­tigt för kom­mu­nen att in­fö­ra par­ke­rings­av­gif­ter­na? Det blir dy­ra­re att id­rot­ta, är det en lön­sam af­fär?

Roland Storm un­der­stry­ker att syf­tet är att få bort gra­tis bo­en­de­par­ke­ring och att öka till­gäng­lig­he­ten till le­di­ga plat­ser. Han pe­kar även på att över 2 000 bo­stä­der pla­ne­ras och upp­förs i när­he­ten i och med Fyrklö­verns ut­bygg­nad.

Det blir dy­ra­re att id­rot­ta, är det en lön­sam af­fär?

 ?? FO­TO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN ?? P-AV­GIFT. Från års­skif­tet blir det p-av­gift vid Vi­lund­a­par­ken.
FO­TO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN P-AV­GIFT. Från års­skif­tet blir det p-av­gift vid Vi­lund­a­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden