Mitt i Upplands Väsby

L-för­slag: Mam­mo­gra­fi på be­tald ar­bets­tid

- Women's Health · Carl Linnaeus · Scarlett Johansson · Liberals

STOCK­HOLM

Al­la kvin­nor i åld­rar­na 40–74 er­bjuds scre­e­ning för bröst­can­cer. Men ba­ra 70 pro­cent dy­ker upp.

Nu vill Li­be­ra­ler­na i re­gi­o­nen att kvin­nor får gå på kon­trol­ler un­der ar­bets­tid. En­dast 70 pro­cent av de kvin­nor som kal­las in­fin­ner sig för mam­mo­gra­fi. Det kan ha oli­ka or­sa­ker, en kan va­ra att det är svårt att kom­ma ifrån på job­bet,

sä­ger re­gi­onrå­det häl­so- An­na och sjuk­vårds- Star­brink (L).

Där­för vill Li­be­ra­ler­na att de cir­ka 35 000 kvin­nor som är an­ställ­da in­om re­gi­o­nen, är över 23 år och in­går i scre­e­ning­pro­gram­men ska få gö­ra sin mam­mo­gra­fi un­der ar­bets­tid.

Tan­ken är att de ska kun­na an­vän­da frisk­vårds­tim­mar, el­ler ” le­dig­het för en­skild an­ge­lä­gen­het med­lön” Men hur ska det fun­ge­ra på vår­dav­del­ning­ar där man re­dan har ont om per­so­nal?

– Även med­ar­be­ta­re i vår­den har rätt till frisk­vård.

Det här är en sig­nal om att vi vär­nar med­ar­be­tar­nas häl­sa, och ett sätt att mar­ke­ra att scre­e­ning är ett er­bju­dan­de som man bör nap­pa på.

Av al­la bröst­can­cer­fall i re­gi­o­nen är det 54 pro­cent som upp­täcks ge­nom scre­e­ning, mot 64 pro­cent i ri­ket.

En­ligt Re­gi­o­nalt can­cer­cent­rum är det den lå­ga an­de­len som kom­mer till mam­mo­gra­fin som gör att så pass få fall upp­täcks ti­digt.

An­na Star­brink ska lan­se­ra idén in­om det grön­blåa sty­ret och hop­pas att det in­förs så snart som möj­ligt.

Ingrid Jo­hans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden