Mitt i Upplands Väsby

Mu­ta­tio­ner av vi­ru­set har nått Stock­holm

- Nils Jöns­son Stockholm · United Kingdom · South Africa · Sweden

STOCK­HOLM

Nya va­ri­an­ter av co­ro­na­vi­ru­set har nu upp­täckts även i Stock­holm.

Det hand­lar om tre fall av den be­fa­rat mer smitt­sam­ma va­ri­an­ten som först hit­ta­des i Stor­bri­tan­ni­en och ett fall av mu­ta­tio­nen från Syd­af­ri­ka.

Den nya vi­rus­va­ri­an­ten från Stor­bri­tan­ni­en be­fa­ras ha en hög­re smitt­sam­het, men det är än­nu in­te helt klar­lagt.

Vi­rus­va­ri­an­ten har re­dan kon­sta­te­rats i fle­ra re­gi­o­ner i Sve­ri­ge, och nu har tre fall upp­täckts även i Stock­holm.

Även ett fall av en mu­ta­tion som ti­di­ga­re har upp­märk­sam­mats i Syd­af­ri­ka har upp­täckts i lä­net.

Fler ana­ly­ser

I samt­li­ga fy­ra fall hand­lar det om per­so­ner som har vis­tats i län­der­na, med­de­lar Re­gi­on Stock­holm.

– Smitt­spår­ning ge­nom­för­des en­ligt vå­ra ru­ti­ner så snart per­so­ner­na fick po­si­tivt re­sul­tat för co­vid-19 och de har fått upp­ma­ning­en att föl­ja de re­kom­men­da­tio­ner som gäl­ler och iso­le­ra sig. Det var för­stås in­te ovän

tat att des­sa nya mu­ta­tio­ner skul­le på­vi­sas även här i Stock­holm, sä­ger Ma­ria Rotzén Öst­lund, smitt­skyddslä­ka­re i Re­gi­on Stock­holm i en kom­men­tar.

Rap­por­ter­na om att mu­ta­tio­ner av vi­ru­set hit­tats i lä­net har fått re­gi­o­nen att ut­ö­ka si­na ana­ly­ser i sam­ar­be­te med Folk­hälso­myn­dig­he­ten. Ana­ly­ser­na rik­tas fram­för allt mot pro­ver från per­so­ner som tes­tats po­si­tivt ef­ter att ha vis­tats i Stor­bri­tan­ni­en. Även re­se­nä­rer från Syd­af­ri­ka om­fat­tas se­dan en tid till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden