Mitt i Upplands Väsby

Grönt skat­te­av­drag – så fun­ge­rar det

- Te­ma@mitti.se Business · Clean Tech · Ecology

För dig som fun­de­rar på att in­ve­ste­ra i grön tek­nik – till ex­em­pel ladd­box till el­bi­len el­ler sol­cel­ler – finns nu­me­ra ett skat­te­av­drag på 15 pro­cent att ta del av. Skat­te­av­dra­get er­sät­ter det ti­di­ga­re sol­cells­stö­det och lad­da-hem­ma-stö­det.

Det nya skat­te­av­dra­get för så kal­lad grön tek­nik bör­ja­de gäl­la den 1 ja­nu­a­ri 2021, och fun­ge­rar un­ge­fär som ROTav­dra­get, skri­ver Vat­ten­fall i ett press­med­de­lan­de. Där­med be­hö­ver du in­te sö­ka bi­drag från Na­tur­vårds­ver­ket i ef­ter­hand ut­an av­dra­get är re­dan gjort när du får din fak­tu­ra.

Det blir enkla­re för kun­den och dess­utom ser vi det som en tyd­lig sig­nal.

50 pro­cent för ladd­box Skat­te­av­dra­get är på 15 pro­cent för sol­cel­ler, ma­te­ri­al och in­stal­la­tion. För dig med el­bil, som be­hö­ver in­stal­le­ra ladd­box ut­an­för bo­sta­den, gäl­ler ett av­drag på 50 pro­cent.

Även in­stal­la­tion av bat­te­ri för lag­ring av egen­pro­du­ce­rad el om­fat­tas av ett av­drag på 50 pro­cent.

Av­dra­get får sö­kas mer än en gång per år, och får upp­gå till max 500 000 kro­nor per år och per­son.

– Vi väl­kom­nar verk­li­gen det­ta be­slut. Det blir enkla­re för kun­den och dess­utom ser vi det som en tyd­lig sig­nal från re­ge­ring­ens si­da att man vill va­ra med och stöt­ta ut­veck­ling­en mot ett fos­sil­fritt sam­häl­le, sä­ger Jör­gen Eriks­son, sol­cell­s­ex­pert på Vat­ten­fall, i ett press­med­de­lan­de.

Av­dra­get gäl­ler in­stal­la­tio­ner som på­bör­jas, av­slu­tas och be­ta­las från och med 1 ja­nu­a­ri 2021.

Han­nes Holmström

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? FRÅN 1 JA­NU­A­RI 2021. Nu gäl­ler ett nytt skat­te­av­drag för så kal­lad grön tek­nik.
FO­TO: MOSTPHOTOS FRÅN 1 JA­NU­A­RI 2021. Nu gäl­ler ett nytt skat­te­av­drag för så kal­lad grön tek­nik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden