Mitt i Upplands Väsby

Quiz. Vad kan du om bu­ti­ker­na i det gam­la Stock­holm?

● Ef­ter jul- och ny­år van­kas det rea-ti­der, men nu kanske främst di­gi­talt. Men rus­ning till bu­ti­ker­na har det va­rit i al­la ti­der. Men vad kan du om bu­ti­ker­na från förr och var de låg i det gam­la Stock­holm?

- Quiz: Per Brandt Retail · E-commerce · Industries · Financial Technology · Finance · Business · Stockholm · Karen David

1 VIL­KEN PLATS?

1965 och han­del i An­na Jans­sons bu­tik i Cen­tral­sa­lu­hal­len som låg...

1. Blek­hol­men

X. Norr­malm­storg

2. Da­vid Ba­ga­res ga­ta

2 VIL­KET NAMN?

Bu­ti­ker vid den öpp­na plat­sen mel­lan Kindstu­ga­tan och Sjä­la­gårds­ga­tan. Vad kal­las den?

1. Öde tom­ten

X. Brän­da tom­ten

2. Kus­li­ga tom­ten

3 VIL­KEN GA­TA?

In­te­ri­ör från Si­den­hu­set, som nu­me­ra är ri­vet. Men var låg det?

1. Bir­ger Jarls­ga­tan

X. Re­ge­rings­ga­tan

2. Svea­vä­gen

4 VIL­KEN PLATS?

Här är det kom­mers vid Da­vid Skott, men ser ni var?

1. Åh­léns Ci­ty

X. Sö­der­hal­lar­na

2. Hötorgs­hal­len

5 VIL­KET TORG?

Mo­de­hu­set 66:an stå­tar i den­na ståt­li­ga bygg­nad som lig­ger vid...

1. Ös­ter­malm­storg

X. Korn­hamn­storg

2. Brun­ke­bergstorg

6 VIL­KEN ARKITEKT?

Ser­gel­ga­tan och folk­myl­ler kring bu­ti­ker­na, men vem var stads­plans­di­rek­tör och arkitekt då och be­stäm­de att strå­ket skul­le va­ra gå­ga­ta?

1. Hol­ger Blom X. Da­vid Helldén

2. Sven Mar­ke­li­us

7 VIL­KEN PLATS?

Rea på MEA. Men var låg det va­ru­hu

set?

1. Norr­malm­storg X. Svea­vä­gen

2. Oden­plan

8 VIL­KET CENT­RUM?

60-tal och han­del i bu­ti­ker­na i ett sö­derorts­cent­rum, vil­ket?

1. Bagar­mos­sen

X. Fars­ta

2. Hög­da­len

9 VIL­KEN FÄRG

Bu­ti­ker i gång­pas­sa­gen Blå Bo­dar­na un­der gam­la Slus­sen. Men vil­ken av des­sa fär­ger fanns IN­TE re­pre­sen­te­rad i nam­net av gång­vä­gar­na un­der för­ra Slus­sen?

1. Röd

X. Gul

2. Grön

10 VIL­KEN GA­TA?

50-tal och in­si­dan från Ar­vid Nordqvists bu­tik som låg i kvar­te­ret Land­bys­ka ver­ket. Vid vil­ken av des­sa ga­tor lig­ger det?

1. Bir­ger Jarls­ga­tan

X. Kungs­träd­gårds­ga­tan

2. Ny­bro­ga­tan

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden