Mitt i Upplands Väsby

● Du som vill an­non­se­ra,

-

sva­ra el­ler lyss­na av svar på din an­nons, ring 0939–105 31 86. Sam­ta­let kos­tar 9,60 kr/min. Du mås­te an­vän­da en mo­bil som har ett abon­ne­mang el­ler en hem­te­le­fon.

● Obe­ser­ve­ra att det­ta är en te­le­fon­tjänst och ett ur­val av an­non­ser­na i röst­brev­lå­dan pub­li­ce­ras i tid­ning­en. Du blir in­stru­e­rad av en röst och kan väl­ja att tryc­ka:

1) Ska­pa en an­nons.

2) Lyss­na el­ler sva­ra på an­non­ser.

3) Lyss­na av svar på din egen an­nons.

4) Mer in­for­ma­tion.

● När du har spe­lat in en ny an­nons till­de­las du ett an­nons­num­mer och en pin­kod. Se till att no­te­ra des­sa.

● Om du vill sva­ra på en an­nons har du 30 se­kun­der på dig att ta­la in ett med­de­lan­de till den som har an­non­se­rat. Du kan en­dast sva­ra på an­non­ser via te­le­fon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden