Mitt i Upplands Väsby

”Mitt ny­års­löf­te är att tid­ning­en ska fort­sät­ta att växa.”

HOPP. Det sit­ter ett gäng kon­sert­bil­jet­ter på vårt kyl­skåp. En sorg­lig pa­rad av in­ställ­da eve­ne­mang. Men i år ska vi roc­ka igen!

- JO­A­KIM FRANSSON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! jo­a­kim.fransson @mitti.se Stockholm

Det är med il­la dold stolt­het jag ser till­ba­ka på en höst som va­rit den mest job­bin­ten­si­va och mest om­tum­lan­de i mitt liv. Så myc­ket kun­de ha gått fel i sam­man­slag­ning­en av de två tid­ning­ar­na. Ba­ra att få ihop det tek­nis­ka var på pap­pe­ret en mar­dröm. Å så al­la an­ställ­da som ba­ra fös­tes ihop och för­vän­ta­des ut­fö­ra stor­dåd från dag ett...

Men jag ska in­te trå­ka ut er med de­tal­jer. Istäl­let kon­sta­te­rar jag att jag kanske för förs­ta gång­en nå­gon­sin och på rik­tigt såg fram emot ny­årsaf­ton som nå­got mer än en trev­lig kväll i gla­da vän­ners säll­skap i vän­tan på yt­ter­li­ga­re ett år i gam­la hjul­spår.

För ald­rig har en ny­årsaf­ton så tyd­ligt mar­ke­rat slu­tet på nå­got jag ald­rig vill ha till­ba­ka och hopp om att det nu ba­ra kan bli bätt­re.

I Stock­holm och värl­den.

2021 är året då tid­ning­en du hål­ler i han­den har bätt­re möj­lig­he­ter än på många år att ut­veck­las så väl eko­no­miskt som re­dak­tio­nellt.

Och det tack va­re re­port­rar, säl­ja­re, tek­ni­ker och che­fer som i hös­tas gav sig f-n på att det här skul­le

bli bra!

Så mitt ny­års­löf­te till dig, kä­ra lä­sa­re, är att tid­ning­en ska fort­sät­ta att växa, bli än­nu mer re­le­vant och in­tres­sant. Att ing­en ny­het från ditt grann­skap ska mis­sas. Att du fort­satt ska så väl ro­as som oro­as av oss.

Så, god fort­sätt­ning – och god läs­ning!

Mitt ny­års­löf­te till dig, kä­ra lä­sa­re, är att tid­ning­en ska fort­sät­ta att växa, bli än­nu mer re­le­vant och in­tres­sant.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden