Mitt i Upplands Väsby

Mitt i si­ar om det kom­man­de året i Väs­by.

- Char­lot­te Ar­weds­son Upplands Vasby

Många vill stry­ka ett tjockt, svart streck över co­ro­na­å­ret 2020. Låt oss gö­ra just det och i stäl­let tit­ta in i spåkulan och se vad som vän­tar Väs­by år 2021.

I spåkulan ser vi att Upp­lands Väs­by fort­sät­ter byg­gas ut. Fyrklö­vern väx­er fram sö­der om Väs­by cent­rum, vil­ket ham­nar i skug­gan av det höga guld­hu­set som fylls med sil­ver­se­ni­o­rer.

Ef­ter ett läsår med en hel del di­gi­tal un­der­vis­ning hål­ler ung­do­mar­na i tred­je ring tum­mar­na för ett rik­tigt stu­dentutspri­ng på VNG.

Un­der som­ma­ren häng­er 2020 års ny­ord ” he­mes­ter” sig kvar, och tryc­ket på Väs­bys bad­plat­ser är fort­satt högt. Hur många p-bö­ter som de­las ut vid Kai­ro­ba­det åter­står att se. Och kom­mu­nen kanske får smisk på fing­rar­na för upp­rust­ning­en av Sätt­ra­ba­det?

Vac­cin mot co­ro­na kom­mer, men pan­de­min fort­sät­ter att sät­ta si­na spår i vå­ra lev­nads­va­nor. Väs­bys hårt prö­va­de fö­re­ta­ga­re hit­tar nya fif­fi­ga sätt för att kun­na dri­va si­na verk­sam­he­ter, och in­vå­nar­na fort­sät­ter att stöt­ta sitt lo­ka­la nä­rings­liv.

De­bat­ten om en fjär­de land­nings­ba­na på Ar­lan­da tar fart igen, li­kaså bul­ler­frå­gan.

För­sko­lan Eds äng­ar öpp­nar i ja­nu­a­ri men får kri­tik av op­po­si­tio­nen för att den in­te blev kom­mu­nal.

I april vin­ner Ma­til­da Bo­din se­mi­fi­na­len i Fun­kis­fes­ti­va­len och lo­kal­par­ti­et Väs­bys Bäs­ta får ge­hör för de­lar av sitt ned­to­na­de för­slag till Väs­by En­tré.

Till som­ma­ren är get­ter­na är till­ba­ka vid hem­bygds­går­den, nu in­nan­för in­brotts­säk­ra sta­ket.

Hur allt blir åter­står att se, men det ser ut att bli ett spän­nan­de 2021 i Upp­lands Väs­by. Själv­klart finns vi med och rap­por­te­rar om det som hän­der. Vi ses!

 ??  ??
 ??  ?? SPÅKULA. Mitt i:s re­por­ter gav sig ut i Upp­lands Väs­by för att spå vad som kom­mer att hän­da 2021.
SPÅKULA. Mitt i:s re­por­ter gav sig ut i Upp­lands Väs­by för att spå vad som kom­mer att hän­da 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden