Mitt i Upplands Väsby

· Om du kan och får, vart skul­le du vil­ja re­sa i år?

- Travel · Poland · Czech Republic · Japan · Pokémon

Ma­ri­na A Da­vids­dot­ter, 40+:

– Gran Ca­na­ria, där jag ti­di­ga­re bott. Jag äls­kar kli­ma­tet och skul­le vil­ja åka dit en må­nad, sit­ta på stran­den och nju­ta.

Eli­as Vlachos, 19:

– Jag vill gär­na tåg­luf­fa. Det gjor­de jag för­för­ra som­ma­ren och det var den bäs­ta re­sa jag gjort. Jag skul­le gär­na tåg­luf­fa ös­terut till stäl­len där jag in­te va­rit, som Po­len och Tjec­ki­en.

La­ser, 42:

– Ja­pan. Vi gil­lar Ja­pan i fa­mil­jen: Po­ké­mon, bey­bla­de, Dis­ney. Och ma­ten.

An­na-Le­na Hen­ning­s­son, 41:

– Jag vill åka hem till min mam­ma som bor i Ble­kinge. Hon till­hör en risk­grupp så jag har in­te träf­fat hen­ne på väl­digt länge. Vi har ing­en bil och mås­te kun­na åka tåg.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden