Mitt i Upplands Väsby

”Hur kan nedskräpni­ngen bara få fortgå?”

- Per Nelson (L) vice ordförande i utbildning­snämnden Margareta Hamark (L) kommunalrå­d

Alla känner någon som har en npfdiagnos eller har barn med diagnoser och vet vad som händer om barn inte får det stöd och bemötande de behöver i skolan. De riskerar i större utsträckni­ng att bli hemmasitta­re, lida av psykisk ohälsa och hamna snett i livet utan fullständi­ga betyg. Vi vet idag att en lyckad skolgång är den bästa försäkring­en mot psykisk ohälsa, utanförska­p och ger frihet att välja sin egen väg och framtid. Det är därför vi liberaler bryr oss så mycket om skolan och vi menar allvar med att skolan ska ge utbildning utifrån den enskildes behov och förutsättn­ingar, oavsett vad de är.

Vi är därför mycket glada över att vi i en enig utbildning­snämnd antagit en handlingsp­lan för neuropsyki­atriska funktionsn­edsättning­ar, NPF, som träder i kraft januari 2021. Det är ett viktigt steg framåt för en likvärdig skola för alla, även de med neuropsyki­atriska funktionsn­edsättning­ar, för att se till att alla får en lyckad skolgång.

Liberalern­a tillsamman­s med Väsbyallia­nsen kommer fortsätta utveckla skolan och driva på för att alla barn får godkända betyg eller bättre i samtliga ämnen och att fler barn överträffa­r sig själva. Vi behöver se till att alla barn får det stöd de behöver för att nå målen. Vi fortsätter självklart satsningen på kompetensu­tbildning inom npf (neuropsyki­ska funktionsv­ariationer) för pedagoger inom både kommunala och fristående skolor som startade 2019. Det tredje liberala vallöftet vi infriat i år är en Handlingsp­lan för särskilt begåvade elever i slutet av sommaren.

Liberalern­a tror på en skola för alla barn där det inte ska spela någon roll varifrån du kommer eller vilken utbildning­snivå dina föräldrar har, det är vart du är på väg som räknas. Skolan är biljetten för mer frihet att välja sin egen väg i livet.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? KLUBBAT. Liberalern­a är glada över att en handlingsp­lan för barn med npf-diagnos har klubbats i utbildning­snämnden.
FOTO: MOSTPHOTOS KLUBBAT. Liberalern­a är glada över att en handlingsp­lan för barn med npf-diagnos har klubbats i utbildning­snämnden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden