Mitt i Upplands Väsby

Väs­by hör till tio kom­mu­ner med flest ti­man­ställ­da.

- Char­lot­te Ar­weds­son Sweden · Swedish Television · Upplands Vasby

UPP­LANDS VÄS­BY Upp­lands Väs­by var en av tio kom­mu­ner med högst an­del ti­man­ställ­da in­om äldre­vår­den un­der 2019. Fle­ra har er­bju­dits att gå upp i tid, men fac­ket tyc­ker in­te att det räc­ker.

När pan­de­min svep­te in över Sve­ri­ge i vå­ras ar­be­ta­de var fem­te in­om om­sor­gen som ti­man­ställd, en­ligt sta­tistik från Sve­ri­ges kom­mu­ner och re­gi­o­ner (SKR). SVT har kon­tak­tat de tio kom­mu­ner som 2019 ha­de störst an­del ti­man­ställ­da in­om äldre­omsor­gen.

Ing­en av dem har änd­rat an­ställ­nings­po­li­cy ef­ter co­vid­vå­ren.

Van att ja­ga tim­mar

Un­der­skö­ters­kan Fred­rik Eng­dahl, som ock­så är fack­ligt för­tro­en­de­vald, är van att ja­ga tim­mar.

– Man hin­ner in­te kom­ma med i de vec­ko­vi­sa för­änd­ring­ar av ru­ti­ner­na som kom­mer. Det kom­mer bli fel, det kom­mer be­gås miss­tag.

Se­dan är man dess­utom en stor spri­da­re ef­tersom man hop­par mel­lan ar­bets­plat­ser, sä­ger han till SVT.

Läng­re vi­ka­ri­at

Av de tio kom­mu­ner som ha­de högst an­del ti­man­ställ­da har ing­en sys­te­ma­tiskt tills­vi­da­re­an­ställt fler.

Men mer­par­ten sva­rar att de har in­fört läng­re vi­ka­ri­at och vi­ka­rie­poo­ler.

I Upp­lands Väs­by har del­tids­an­ställ­da in­om äldre­omsor­gen er­bju­dits att gå upp i tid. Det gäl­ler ock­så ti­mav­lö­na­de som även fått sche­man som sträc­ker sig en till två må­na­der fram­åt.

– För att in­te ti­man­ställ­da ska gå mel­lan oli­ka bo­en­de­en­he­ter el­ler så blir de kvar hos oss. Vi kan ock­så säk­ra att smit­tan in­te sprids mel­lan oli­ka en­he­ter, sä­ger Yvon­ne Bo­berg, om­sorgs­chef i Upp­lands Väs­by.

Men från fack­ligt håll an­ser man att det in­te är till­räck­ligt. Även co­ro­na­kom­mis­sio­nen kri­ti­se­rar ti­man­ställ­ning.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? TI­MAN­STÄLL­DA. Upp­lands Väs­by är en av de tio kom­mu­ner som ha­de högst an­del ti­man­ställ­da i äldre­vår­den un­der 2019, en­ligt en un­der­sök­ning från SKR.
FO­TO: MOSTPHOTOS TI­MAN­STÄLL­DA. Upp­lands Väs­by är en av de tio kom­mu­ner som ha­de högst an­del ti­man­ställ­da i äldre­vår­den un­der 2019, en­ligt en un­der­sök­ning från SKR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden