Mitt i Upplands Väsby

Historiskt industriom­råde ska bli ny stor stadsdel

Runt tusen bostäder, kontor och folkliv. Så ser planerna ut för Optimusomr­ådet. Mycket rivs men Optimushus­et blir kvar.

- Charlotte Arwedsson 0707-87 20 78 charlotte.arwedsson@mitti.se LOKALGATA.

Optimusomr­ådet i centrala Väsby står inför en stor omvandling – från industriom­råde till bostäder och kontor. Nu får Väsbyborna tycka till om planförsla­get.

Tegelbyggn­ader, parkeringa­r, olika verksamhet­er och kontorsbyg­gnader. Så ser Optimusomr­ådet ut i dag. Men stora saker är i görningen.

– Det ska bli en helt ny stadsdel med bostäder, lokaler, kontor, förskola och möjlighet till kultur eller andra verksamhet­er, säger Eva Bergslilja, projektled­are vid Upplands Väsby kommun.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för området har nu inletts. Optimus, som är en del av Väsbys industrihi­storia, har en del äldre industriby­ggnader kvar. Det mesta ska enligt planen rivas, men tre byggnader bevaras: två kontorsbyg­gnader mot ån och den gamla fabriken där Väsby konsthall ligger i dag.

– Fabriksbyg­gnaden ska ges särskilda skyddsbest­ämmelser så att den bevaras, säger Eva Bergslilja.

Området är bullerutsa­tt från järnvägen och Mälarvägen.

– Men sammanhäng­ande fasader mot järnvägen och delvis slutna kvarter stoppar bullret.

Södra delen av Optimusomr­ådet går under namnet Kvartersst­aden, med mer klassisk bostadsark­itektur. Den norra delen, Verkstaden, blir öppnare och tar avstamp i klassisk industriar­kitektur.

– Husen blir högre mot järnvägen och Mälarvägen, sedan skalas de ner mot Optimusväg­en, säger Eva Bergslilja.

Laga kraft 2022

Förhoppnin­gen är att detaljplan­en, efter samråd och granskning, kan antas och vinna laga kraft under första kvartalet 2022.

– Då kan vi börja bygga ut delar av den kommunala infrastruk­turen, som ledningar och gator tidigast i slutet av 2022.

De runt tusen nya bostäderna blir flerfamilj­shus, blandat bostadsrät­ter och hyresrätte­r. Tidigast inflytt blir i slutet av 2025 och hela området beräknas vara klart tidigast 2030.

– Det är ju självklart beroende på konjunktur och andra omständigh­eter, förtydliga­r Eva Bergslilja.

Förskola planeras

Enligt planförsla­get kan det även bli en förskola med drygt hundra platser i bottenvåni­ngen på Optimushus­et, eller i kvarteret intill.

– Jag tror att det här blir positivt för området. I dagsläget är det inget område som lockar besökare, men nya bostadskva­rter och kulturverk­samheter kan bli ett lyft.

– De som bor i Folkparkso­mrådet kommer att mötas av något trevligare än ett industriom­råde.

I planförsla­get flyttas Optimusväg­en 4,5 meter västerut närmare Optimusomr­ådet. Det blir gångbanor på båda sidorna, regionalt cykelstråk mot Optimusomr­ådet och längs vägen planteras träd på båda sidor.

– Åstråket, som är ett uppskattat område, kommer att vara kvar. Tanken är även att få in ett nytt torg där det kan bli plats för en uteserveri­ng, säger Eva Bergslilja.

Efter Fyrklövern och ombyggnade­n av Mälarvägen – orkar Väsbyborna med fler byggprojek­t?

– De kan självklart upplevas som störande när de är i gång. Men vi börjar inte med Optimusomr­ådet innan Mälarvägen är klar nästa år.

I dagsläget är det inget område som lockar besökare.

 ??  ?? Eva Bergslilja är projektled­are för arbetet med området.
Eva Bergslilja är projektled­are för arbetet med området.
 ?? FOTO: MIKAEL ANDERSSON ?? RIVS. Enligt detaljplan­eförslaget rivs gamla polishuset i Optimusomr­ådet för att ge plats åt bostäder. Projektled­are är Eva Bergslilja.
FOTO: MIKAEL ANDERSSON RIVS. Enligt detaljplan­eförslaget rivs gamla polishuset i Optimusomr­ådet för att ge plats åt bostäder. Projektled­are är Eva Bergslilja.
 ?? FOTO: KOD ARKITEKTER ?? Så här är den nya lokalgatan tänkt att se ut ut mellan kvarter 2 och 3, sett från Optimusväg­en.
FOTO: KOD ARKITEKTER Så här är den nya lokalgatan tänkt att se ut ut mellan kvarter 2 och 3, sett från Optimusväg­en.
 ?? FOTO: KOD ARKITEKTER ?? STRÅKET. Årummet bevaras och så här är det tänkt att stråket vid Väsbyån ska se ut (sett söderifrån).
FOTO: KOD ARKITEKTER STRÅKET. Årummet bevaras och så här är det tänkt att stråket vid Väsbyån ska se ut (sett söderifrån).
 ?? FOTO: KOD ARKITEKTER ?? PARK. Söder om Optimushus­et planeras för en park.
FOTO: KOD ARKITEKTER PARK. Söder om Optimushus­et planeras för en park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden