Mitt i Upplands Väsby

Hell­re ett väl­be­va­rat fing­er än en mikro

- LOU­I­SE BORNHALL Tf re­dak­tör Pra­ta med mig! lou­i­se.bornhall @mit­ti.se

Mikron nöj­de sig in­te med att gå sön­der.

Al­la har en mikro! Än­da se­dan jag flyt­ta­de i som­ras har fle­ra av varand­ra obe­ro­en­de per­so­ner i min när­het va­rit på mig om att skaf­fa en mikrovågsu­gn. Jag har kla­rat mig fint med att vär­ma mat­res­ter på spi­sen, men är man en mo­dern män­ni­ska ska man tyd­li­gen ha mikro.

Så när ett par kom­pi­sar ny­li­gen flyt­ta­de skul­le jag få över­ta de­ras gam­la. En sen mån­dags­kväll sväng­de min kom­pis för­bi med mikron fö­re sitt natt­pass på po­li­sen. Vi fick fem lju­va se­kun­der ihop mikron och jag, in­nan jag tap­pa­de den i mar­ken vid över­läm­nings­till­fäl­let. Se­kun­der­na ef­ter bör­ja­de det drop­pa blod – mikron nöj­de sig in­te med att gå sön­der, ut­an skar mig även i fing­ret i fal­let.

In med mig,

fing­ret och mikron i min lä­gen­het, upp med fing­ret i luf­ten, runt med en hand­duk, allt sam­ti­digt som min stac­kars kom­pis får ringa sin po­liskol­le­ga för att tja, sä­ga att han blir li­te sen. Jag för­sö­ker stop­pa blo­det och ring­er min kil­le för att be om as­si­stans. Även om fing­ret dun­kar på känns po­lisnär­va­ron nå­got över­flö­dig.

Plås­ter­ut­bu­det i den en­da öpp­na bu­ti­ken i om­rå­det svi­ker lå­ter min kil­le häl­sa över te­le­fon, men va­ket frå­gar han någ­ra sä­ker­hets­vak­ter han stö­ter på ef­ter för­band och får napp. Väl hem­ma hos mig hjälps vi åt

att lind­ra fing­ret med va­ri­e­rad fram­gång.

Mor­go­nen ef­ter plåst­ras

fing­ret om fint på vård­cen­tra­len, och sjuk­skö­ters­kan hö­jer ar­tigt nog in­te ens på ögon­bry­nen när jag be­rät­tar att det in­te var en kniv ut­an en mikro jag skar mig på. Mitt fing­er har jag kvar, men mikron har ty­värr fått åka till tip­pen. Sum­ma sum­ma­rum: Det går all­de­les ut­märkt att le­va ut­an en mikro. Frå­ga ba­ra mitt fing­er.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden