Mitt i Upplands Väsby

RE­KORD­MÅNGA SPRÄNG­NING­AR 2020

– ba­ra fram till no­vem­ber. År 2020 sat­tes ett dys­tert re­kord i Stock­holm. Sam­ti­digt har po­li­sen gri­pit nyc­kel­per­so­ner in­om åt­ta kri­mi­nel­la nät­verk och ald­rig ta­git så myc­ket spräng­me­del i be­slag.

- An­ders Gustafs­son Crime · Incidents · Stockholm · Sweden · Bert Karlsson

2020 blev ett mörkt re­kor­dår för Stock­holm, med 30 spräng­ning­ar fram till den 30 no­vem­ber. Po­li­sen ha­de dess­utom no­te­rat 30 för­be­re­del­ser till spräng­ning­ar, samt två spräng­för­sök.

– Det är en ex­trem form av hot och ska­par enorm otrygg­het i de om­rå­den där det hän­der. Det är där­för vi pri­o­ri­te­rar de ut­red­ning­ar­na högt, sä­ger Step­han Ki­er­nan, chef för po­li­sens spa­nings­sek­tion vid Stock­holm nord.

Spänd si­tu­a­tion

Pan­de­min har satt yt­ter­li­ga­re press på de kri­mi­nel­la nät­ver­ken.

– Mäng­den kri­mi­nel­la grup­pe­ring­ar mins­kar in­te, sna­ra­re mins­kar mark­na­den. Pan­de­min gör det svå­ra­re med in­för­sel av nar­ko­ti­ka och va­pen till Sve­ri­ge, sä­ger Step­han Ki­er­nan.

Det är svårt att ut­re­da spräng­ning­ar­na ef­tersom be­vis­ma­te­ri­a­let of­ta för­störs i ex­plo­sio­nen. Men un­der året har Stock­holmspo­li­sen job­bat rik­tat mot den grova or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten, ett ar­be­te som de nu me­nar har gett re­sul­tat.

Sto­ra be­slag och gri­pan­den av nyc­kel­per­so­ner in­om åt­ta kri­mi­nel­la nät­verk har gjorts.

– Jag är in­te nöjd med att det va­rit så många spräng­ning­ar. Dä­re­mot är jag nöjd med stryp­grep­pet på de här nät­ver­ken. Vi har kun­nat för­hind­rat grova brott, som spräng­ning­ar, mord, och mord­för­sök, sä­ger Ro­bert Karls­son, bi­trä­dan­de re­gi­onpo­lis­chef.

Fram till den 18 de­cem­ber har po­li­sen ta­git 370 ki­lo spräng­me­del, 29 hand­gra­na­ter, när­ma­re 300 pi­sto­ler och re­volv­rar, liksom ett 70-tal au­to­mat­va­pen i be­slag.

Vål­det trappas upp

Sam­ti­digt med­för po­li­sens ar­be­te att våld­spi­ra­len trappas upp och att spräng­ning­ar­na ökar.

– Det har bli­vit väl­digt rö­rigt i den här brotts­mil­jön. När vi tar peng­ar och nar­ko­ti­ka upp­står pen­ning­brist och in­ter­na skul­der, då ho­tar man, då spräng­er man, sä­ger Ro­bert Karls­son.

Han fort­sät­ter:

– När che­fen är bor­ta aspi­re­rar två, tre el­ler fy­ra and­ra på att bli chef i de här nät­ver­ken. Hälf­ten av det po­li­sen kal­lar för rö­da kon­flik­ter, där det finns risk för vålds­dåd, hand­lar nu­me­ra om oe­nig­het in­om nät­ver­ken.

Hur job­bar ni för att mot­ver­ka att vål­det trappas upp?

– På kort sikt ge­nom att gri­pa de mest våld­sam­ma in­di­vi­der­na i nät­ver­ken och se till att de får långa fäng­el­se­straff. På lång sikt hand­lar det om att för­hind­ra att nya unga män an­slu­ter sig till den här mil­jön.

Tips från all­män­he­ten

Po­li­sen har även ta­git mäng­der med kon­tan­ter, am­mu­ni­tion, nar­ko­ti­ka, dy­ra kloc­kor och bi­lar i be­slag. Han sä­ger att tips från all­män­he­ten har spe­lat en stor roll.

– Jag vill rik­ta ett stort tack till al­la stock­hol­ma­re som hjälpt oss. Vi ha­de in­te kom­mit så långt ut­an hjälp ut­i­från, sä­ger han.

En­ligt Ro­bert Karls­son har po­li­sen un­der året ta­git fram en me­to­dik för att ut­re­da spräng­ning­ar­na, nå­got som bli­vit ett vik­tigt verk­tyg.

– Po­li­sen har nu­me­ra rätt in­ställ­ning för att job­ba lång­sik­tigt och ut­hål­ligt med spa­ning och un­der­rät­tel­se­ar­be­te kring per­so­ner som ut­för spräng­ning­ar, sä­ger han.

In­ne­bär det här slu­tet på spräng­ning­ar?

– Det går ald­rig att sva­ra på, men vi ser ett lug­na­re av­slut på 2020.

Vi vet väl­digt väl vil­ka per­so­ner som lig­ger bakom.

 ??  ?? Step­han Ki­er­nan, spa­nings­chef.
Step­han Ki­er­nan, spa­nings­chef.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden