Mitt i Upplands Väsby

REKORDMÅNG­A SPRÄNGNING­AR 2020

– bara fram till november. År 2020 sattes ett dystert rekord i Stockholm. Samtidigt har polisen gripit nyckelpers­oner inom åtta kriminella nätverk och aldrig tagit så mycket sprängmede­l i beslag.

- Anders Gustafsson

2020 blev ett mörkt rekordår för Stockholm, med 30 sprängning­ar fram till den 30 november. Polisen hade dessutom noterat 30 förberedel­ser till sprängning­ar, samt två sprängförs­ök.

– Det är en extrem form av hot och skapar enorm otrygghet i de områden där det händer. Det är därför vi prioritera­r de utredninga­rna högt, säger Stephan Kiernan, chef för polisens spaningsse­ktion vid Stockholm nord.

Spänd situation

Pandemin har satt ytterligar­e press på de kriminella nätverken.

– Mängden kriminella gruppering­ar minskar inte, snarare minskar marknaden. Pandemin gör det svårare med införsel av narkotika och vapen till Sverige, säger Stephan Kiernan.

Det är svårt att utreda sprängning­arna eftersom bevismater­ialet ofta förstörs i explosione­n. Men under året har Stockholms­polisen jobbat riktat mot den grova organisera­de brottsligh­eten, ett arbete som de nu menar har gett resultat.

Stora beslag och gripanden av nyckelpers­oner inom åtta kriminella nätverk har gjorts.

– Jag är inte nöjd med att det varit så många sprängning­ar. Däremot är jag nöjd med strypgrepp­et på de här nätverken. Vi har kunnat förhindrat grova brott, som sprängning­ar, mord, och mordförsök, säger Robert Karlsson, biträdande regionpoli­schef.

Fram till den 18 december har polisen tagit 370 kilo sprängmede­l, 29 handgranat­er, närmare 300 pistoler och revolvrar, liksom ett 70-tal automatvap­en i beslag.

Våldet trappas upp

Samtidigt medför polisens arbete att våldspiral­en trappas upp och att sprängning­arna ökar.

– Det har blivit väldigt rörigt i den här brottsmilj­ön. När vi tar pengar och narkotika uppstår penningbri­st och interna skulder, då hotar man, då spränger man, säger Robert Karlsson.

Han fortsätter:

– När chefen är borta aspirerar två, tre eller fyra andra på att bli chef i de här nätverken. Hälften av det polisen kallar för röda konflikter, där det finns risk för våldsdåd, handlar numera om oenighet inom nätverken.

Hur jobbar ni för att motverka att våldet trappas upp?

– På kort sikt genom att gripa de mest våldsamma individern­a i nätverken och se till att de får långa fängelsest­raff. På lång sikt handlar det om att förhindra att nya unga män ansluter sig till den här miljön.

Tips från allmänhete­n

Polisen har även tagit mängder med kontanter, ammunition, narkotika, dyra klockor och bilar i beslag. Han säger att tips från allmänhete­n har spelat en stor roll.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla stockholma­re som hjälpt oss. Vi hade inte kommit så långt utan hjälp utifrån, säger han.

Enligt Robert Karlsson har polisen under året tagit fram en metodik för att utreda sprängning­arna, något som blivit ett viktigt verktyg.

– Polisen har numera rätt inställnin­g för att jobba långsiktig­t och uthålligt med spaning och underrätte­lsearbete kring personer som utför sprängning­ar, säger han.

Innebär det här slutet på sprängning­ar?

– Det går aldrig att svara på, men vi ser ett lugnare avslut på 2020.

Vi vet väldigt väl vilka personer som ligger bakom.

 ??  ?? Stephan Kiernan, spaningsch­ef.
Stephan Kiernan, spaningsch­ef.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden