Mitt i Upplands Väsby

Hög till­växt hos fö­re­tag – trots co­ro­na

- Business · Upplands Vasby

Upp­lands Väs­by har un­der 2020 haft stor till­växt och får där­för som en av tre kom­mu­ner pri­set Bäs­ta till­växt. Pri­set till­de­las de kom­mu­ner i var­je län som har störst an­del fö­re­tag som ny­an­stäl­ler, ökar sin om­sätt­ning och går med vinst.

– Det är myc­ket gläd­jan­de, in­te minst med tan­ke på att det har va­rit ett tufft år med pan­de­min. Vårt fo­kus är att fort­satt ge nä­rings­li­vet i kom­mu­nen så go­da för­ut­sätt­ning­ar som möj­ligt för till­växt och ut­veck­ling, sä­ger Per-Ola Lin­dahl, nä­rings­livs­chef, i ett press­med­de­lan­de.

Pri­set de­las ut av kre­ditupp­lys­nings­fö­re­ta­get Sy­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden